Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Redarea unei serii de

Redarea unei serii de fotografii (succesiune de imagini) Atingeþi din interfaþa de redare a fotografiilor. Prezentarea succesiunii de imaginii începe cu fotografia pe care aþi selectat-o. Atingeþi pentru a opri succesiunea de imagini. Pentru reluarea prezentãrii succesiunii de imagini, atingeþi din nou . z Observaþie • Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul prezentãrii unei succesiuni de imagini. b Notã • Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii de imagini selectând (OPTION) T clapeta T [SLIDE SHOW SET]. Varianta implicitã este [ON] (redare continuã). 34

Redarea imaginilor la televizor Puteþi conecta camera video la mufa de intrare a televizorului sau a aparatului video folosind cablul de conectare A/V (1) sau cablul de conectare A/V cu S VIDEO (2). Conectaþi camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a efectua aceastã operaþie (pag. 13). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi conectate. • Pentru a revedea la calculator imaginile înregistrate, consultaþi pagina 73. Echipament fãrã mufã S VIDEO Echipament cu o mufã S VIDEO (Galben) Mufã A/V OUT (Alb) (Roºu) (Alb) (Galben) (Roºu) : Flux de semnal Aparat video sau TV 1 Cablul de conectare A/V (furnizat) Atât Staþia Handycam, cât ºi camera video sunt echipate cu mufe A/V (pag. 120, 121). Conectaþi cablul de conectare A/V la una dintre aceste mufe, conform reglajului efectuat. 2 Cablul de conectare A/V cu S VIDEO (opþional) Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S video, folosind cablul de conectare A/V cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi reproduse mai fidel decât în cazul în care realizaþi conexiunea prin cablul A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO (canalul S VIDEO) ale unui cablu de conectare A/V (opþional) cu un cablu S VIDEO (opþional). În acest caz, conectorul de culoare galbenã nu este necesar. Conexiunea S VIDEO nu va avea semnal audio la ieºire. b Notã • Nu conectaþi simultan cablurile A/V atât la camera video, cât ºi la staþia Handycam. Imaginea poate fi distorsionatã. z Observaþie • Puteþi afiºa contorul pe ecranul TV alegând pentru opþiunea [DISP OUTPUT] varianta [V-OUT/PANEL] (pag. 63). Când televizorul este conectat la un aparat video Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE IN a aparatului video. Puneþi selectorul de intrãri al aparatului video în poziþia LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.), dacã aparatul video are un selector de intrãri. 35