Views
7 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

1 Porniþi camera ºi

1 Porniþi camera ºi apãsaþi butonul (VIEW IMAGES). Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] varianta corespunzãtoare, în funcþie de echipamentul folosit pentru afiºare (pag. 62) 2 Introduceþi în celãlalt echipament suportul de înregistrare adecvat. Dacã echipamentul de înregistrare are un selector de intrãri, puneþi-l în poziþia corespunzãtoare modului intrare (input). 3 Conectaþi camera video la echipamentul de înregistrare (aparat video sau recorder DVD/ HDD) prin cablul de cuplare A/V (furnizat) 1 sau prin cablul de conectare A/V cu S VIDEO (opþional) 2. Conectaþi camera la mufele de intrare ale echipamentului de înregistrare. 4 Porniþi redarea discului cu camera video ºi înregistraþi-l cu celãlalt echipament video. Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile de utilizare ce însoþesc dispozitivul de înregistrare. 5 Când copierea se încheie, opriþi echipamentul de înregistrare ºi apoi camera dvs. video. Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge) Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a cupla camera la calculator. Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de perete pentru a alimenta camera video în vederea acestei operaþii (pag. 13). Porniþi imprimanta. Pentru a imprima fotografiile, introduceþi în camera video cardul “Memory Stick Duo” pe care sunt înregistrate fotografiile. Conectarea camerei dvs. de luat vederi la imprimantã 1 Conectaþi staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat. 2 Aºezaþi camera video în poziþie stabilã în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit (ON). 3 Conectaþi mufa (USB) a staþiei Handycam la imprimantã, folosind cablul USB furnizat. 46

Pe ecranul LCD apare automat interfaþa [USB SELECT]. 4 Atingeþi [ PRINT] (hard disk) sau [ PRINT] (“Memory Stick Duo”) în funcþie de suportul de înregistrare de pe care vreþi sã fie înregistratã imaginea. Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran apare simbolul (conectare PictBridge) Puteþi selecta o fotografie de pe ecran. b Notã • Putem garanta operaþia numai pentru modele compatibile cu standardul PictBridge. Imprimare 1 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã o imprimaþi. Fotografia selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 2 Atingeþi (OPTION), ajustaþi urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi . [COPIES] : Stabiliþi numãrul de exemplare ale fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã. Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de exemplare. [DATE / TIME] : Selectaþi [DATE], [DAY&TIME] sau [OFF] (nu este imprimatã nici o datã sau orã). [SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de hârtie. Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul existent, treceþi la pasul 3. 3 Atingeþi [EXEC] T [YES] T . Apare din nou interfaþa de selecþie a imaginilor. Pentru a încheia imprimarea Atingeþi în interfaþa de selecþie a imaginilor. b Note • Consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei care urmeazã a fi folositã. • Când este afiºat pe ecran simbolul , este posibil ca operaþiile sã nu fie corect realizate dacã încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele : – sã acþionaþi comutatorul POWER, – sã apãsaþi (VIEW IMAGES), – sã detaºaþi camera de staþia Handycam, – sã deconectaþi cablul USB (furnizat) de la staþia Handycam sau de la imprimantã, – sã scoateþi cardul de memorie “Memory Stick Duo” din camera de luat vederi, în cazul [ PRINT]. • Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã, deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta, apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de tipãrire de la început. continuã... 47