Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Formatarea cardului

Formatarea cardului “Memory Stick Duo” În urma formatãrii sunt ºterse toate imaginile de pe “Memory Stick Duo”. 1 Porniþi camera video. Consultarea informaþiilor legate de hard disk Puteþi sã afiºaþi pe ecran informaþiile legate de hard disk ºi sã aflaþi spaþiul liber aproximativ care este disponibil pe hard disk. În meniul (HOME), atingeþi (MANAGE HDD/ MEMORY) T [ INFO]. 2 Introduceþi cardul “Memory Stick Duo” de formatat, în camera dvs. video. 3 În meniul (HOME), atingeþi (MANAGE HDD/ MEMORY) T [ FORMAT]. 4 Atingeþi [Yes] T [Yes]. 5 Când este afiºatã indicaþia [Completed.], atingeþi [OK]. b Note • Fotografiile sunt ºterse, chiar dacã au fost protejate cu alt echipament împotriva ºtergerii accidentale. • Dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...], nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele operaþii : – sã acþionaþi comutatorul POWER sau alte butoane, – sã scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din aparat. Pentru a opri afiºajul Atingeþi . b Note • La calculul spaþiului de pe hard disk, 1 MB = 1.048.576 bytes. Fracþiunile mai mici de 1 MB sunt ignorate la afiºarea spaþiului liber de pe hard disk. Dimensiunea afiºatã pentru întregul hard disk va fi puþin mai micã decât spaþiul indicat mai jos, cu toate cã sunt afiºate atât spaþiul liber, cât ºi cel ocupat pe hard disk. – DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E : 30.000 MB – DCR-SR72E/SR82E : 60.000 MB – DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E : 40.000 MB • Cum existã o zonã de gestionare a fiºierelor, spaþiul utilizat nu este afiºat ca fiind 0 MB chiar dacã aþi efectuat operaþia de formatare ([ FORMAT], pag. 49). 50

Evitarea recuperãrii informaþiilor de pe hard diskul camerei video Operaþia [ EMPTY] vã permite sã scrieþi date care nu sunt importante pe hard diskul camerei. În acest fel, poate deveni mai dificil de recuperat orice fel de date originale. Când vã dispensaþi de aparat sau când daþi camera video altcuiva, se recomandã efectuarea operaþiei [ EMPTY]. Conectaþi camera la o prizã de perete folosind adaptorul de reþea pentru aceastã operaþie (pag. 13). b Note • Dacã efectuaþi operaþia [ EMPTY], toate imaginile sunt ºterse. Pentru a evita pierderea unor imagini importante, acestea ar trebui stocate anterior operaþiei [ EMPTY] pe un alt suport media (pag. 37). • Nu puteþi efectua operaþia [ EMPTY] decât dacã este cuplat adaptorul de reþea la o prizã de perete. • Decuplaþi toate cablurile în afarã de adaptorul de reþea. Nu decuplaþi adaptorul de reþea în cursul operaþiei. • În timpul operaþiei [ EMPTY], nu supuneþi camera la vibraþii ºi ºocuri. 1 Verificaþi dacã adaptorul de reþea este conectat, apoi rotiþi comutatorul POWER pentru a porni aparatul. z Observaþie • Puteþi efectua aceastã operaþie, dacã este aprins unul dintre indicatoarele luminoase (film) / (foto). 2 În meniul (HOME), atingeþi (MANAGE HDD/ MEMORY) T [ FORMAT]. Este afiºatã interfaþa [ FORMAT]. 3 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul BACK LIGHT timp de câteva secunde. Este afiºatã interfaþa [ EMPTY]. Sã fie executatã operaþia [ EMPTY] ? Datele nu mai pot fi recuperate dacã este efectuatã operaþia “ EMPTY”. Durata estimatã a procesului 30min 40sec 4 Atingeþi [Yes] T [Yes]. 5 Când este afiºatã indicaþia [Completed.], atingeþi [OK]. b Note • Durata realã pentru efectuarea operaþiei [ EMPTY] este urmãtoarea : – DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E : aproximativ 30 minute, – DCR-SR72E/SR82E : aproximativ 60 minute, – DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E : aproximativ 40 minute. • Dacã aþi întrerupt operaþia [ EMPTY], între paºii 4 ºi 5, aveþi grijã sã încheiaþi operaþia înainte sã efectuaþi [ FORMAT] sau [ EMPTY] data urmãtoare când folosiþi camera. continuã... 51