Views
7 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Vizualizarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor copiate la calculator Puteþi trece în revistã imaginile importate la calculator, ordonate dupã directorul de înregistrare (Folder view) sau dupã data ºi ora la care au fost înregistrate (Calendar view). 1 Porniþi calculatorul. 2 Faceþi dublu clic pe [ ] (Picture Motion Browser) de pe desktop. Este lansatã aplicaþia Picture Motion Browser. 4 Faceþi clic pe directorul, respectiv pe anul ºi luna ce conþin imaginile pe care vreþi sã le vedeþi. Când faceþi clic pe director, reprezentãrile de dimensiuni reduse ale imaginilor din directorul selectat apar pe ecran. Când faceþi clic pe un an ºi pe o lunã, este afiºat un calendar. În caseta corespunzãtoare datei calendaristice sunt afiºate reprezentãrile de dimensiuni reduse ale imaginilor înregistrate în perioada respectivã. Dacã faceþi clic pe director 3 Faceþi clic pe indicaþia [Folders] sau pe cea [Calendar] de pe clapeta de comutare Director / Calendar. Dacã faceþi clic pe simbolul lunii Faceþi clic pe [Folders] ºi va fi afiºatã o listã a directoarelor înregistrate. Dacã faceþi clic pe [Calendar] este afiºat un calendar cu structurã de arbore ce conþine anii ºi lunile când au fost înregistrate imaginile. z Observaþii • Dacã faceþi clic pe o lunã a anului calendaristic, calendarul va trece la luna respectivã. • Dacã faceþi clic pe data unei anumite luni, calendarul va comuta cu un calendar temporar pentru data selectatã. Reprezentãrile de dimensiuni reduse ale imaginilor înregistrate în ziua respectivã sunt afiºate ºi ordonate cronologic, în funcþie de ora la care au fost înregistrate. 86

Pentru a mãri o imagine Faceþi dublu clic pe reprezentarea de dimensiuni reduse a imaginii. Se lanseazã fereastra de vizualizare ºi imaginea selectatã este mãritã. Când selectaþi un film, sunt afiºate cursorul de rulare ºi butoanele de comandã ºi începe redarea. Când selectaþi o fotografie 4 Faceþi clic pe data la care a fost înregistratã imaginea pe care vreþi sã o includeþi în succesiunea de imagini. Este afiºatã o listã a imaginilor înregistrate la data selectatã. Când selectaþi un film Pentru redarea continuã a imaginilor Puteþi reda în mod continuu imaginile sub forma unei succesiuni de imagini. Iatã în continuare procedura de începere a succesiunilor de imagini prin selectarea imaginilor din prezentarea calendaristicã. 1 Porniþi calculatorul. 2 Faceþi dublu clic pe [ ] (Picture Motion Browser) de pe desktop. Este lansatã aplicaþia [Picture Motion Browser] 3 Faceþi clic pe [Calendar] de pe clapeta de comutare Director / Calendar. 5 Selectaþi imaginile. Imaginile selectate sunt marcate cu un chenar albastru. • Pentru a selecta toate imaginile din lista afiºatã în fereastra principalã, faceþi clic pe prima reprezentare de dimensiuni reduse, apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta [Shift] ºi faceþi clic pe ultima reprezentare din lista afiºatã. Pentru a selecta douã sau mai multe imagini oarecare, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta [Ctrl] ºi faceþi clic pe reprezentãrile care vã intereseazã din lista. 6 Faceþi clic pe [ ]. Imaginile selectate sunt afiºate pe întreg ecranul ºi începe prezentarea unei sccesiuni de imagini. Dacã deplasaþi mouse-ul câtã vreme este prezentatã succesiunea de imagini, va fi afiºatã o barã de evoluþie pentru comanda redãrii ºi veþi putea comanda redarea ºi ajusta volumul. Pentru a ºterge imaginile care nu sunt necesare, de la calculator 1 Faceþi clic dreapta pe reprezentarea de dimensiuni reduse a imaginii pe care vreþi sã o ºtergeþi. 2 Faceþi clic pe [Delete] T [Yes]. 87