Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Lytte til lyden fra den

Lytte til lyden fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra hodetelefoner eller høyttalere Du kan lytte til lyden fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller høyttalere ved å sammenkoble den med BLUETOOTH-funksjonen. Lytte til lyd ved å pare med hodetelefoner eller høyttalere 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter]. Systemet går inn i BLUETOOTHoverføringsmodus. 4 Still inn de BLUETOOTHkompatible hodetelefonene eller høyttaleren til paringsmodus. Se bruksanvisningen for hodetelefonene eller høyttaleren for paringsmetode. 5 Velg navnet på hodetelefonene eller høyttaleren fra [Device List] i [Bluetooth Settings]. Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, vises [Bluetooth device is connected.]. (Den tilkoblede enhetens navn vises også.) Hvis du ikke finner navnet på hodetelefonene eller høyttaleren i [Device List], velger du [Scan]. 6 Gå tilbake til startmenyen og velg ønsket inngang. Bildet av den valgte inngangen vises på TV-skjermen, BT TX vises på frontpanelskjermen, deretter sendes lyd fra hodetelefonene eller høyttaleren. Ingen lyd sendes fra systemet. Hvis du vil ha informasjon om valg av inngang, se Bruke startmenyen (side 11). 7 Juster volumet. Juster volumnivået på hodetelefonene eller høyttaleren først. Når du er koblet til med hodetelefoner eller høyttalere, kan volumnivået til hodetelefonene eller høyttaleren styres med VOL +/– på enheten og +/– på fjernkontrollen. Slik avbryter du paring Avbryt paring av hodetelefoner eller høyttalere i trinn 4. Slik fjerner du en registrert enhet fra enhetslisten 1 Følg trinn 1 til 5 i Lytte til lyd ved å pare med hodetelefoner eller høyttalere. 2 Velg navnet på hodetelefonene eller høyttaleren, og trykk deretter OPTIONS. 3 Velg [Remove]. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å slette de ønskede hodetelefonene eller høyttaleren fra enhetslisten. 26 NO

Lytte til lyd med parede hodetelefoner eller høyttalere Om tilkobling av hodetelefoner eller høyttaler 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg ønsket inngang. Hvis du vil ha informasjon om valg av inngang, se Bruke startmenyen (side 11). 3 Still inn BLUETOOTH-funksjonen til hodetelefonene eller høyttaleren til på. 4 Trykk RX/TX på fjernkontrollen. [Bluetooth Mode] er satt til [Transmitter] og BT TX vises på frontpanelskjermen. Systemet kobler automatisk til hodetelefonene eller høyttaleren som det sist var koblet til, deretter sendes lyd fra hodetelefonene eller høyttaleren. Ingen lyd sendes fra systemet. 5 Juster volumet. Juster volumnivået på hodetelefonene eller høyttaleren. Du kan også justere volumnivået til hodetelefonene eller høyttaleren ved hjelp av +/– på fjernkontrollen. Slik kobler du fra hodetelefonene eller høyttaleren Gjør ett av følgende: – Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på hodetelefonene eller høyttaleren. – Trykk RX/TX. – Slå av systemet, eller hodetelefonene eller høyttaleren. – Velg enhetsnavn for de tilkoblede hodetelefonene eller høyttaleren fra [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List]. • Det er mulig at du ikke vil kunne justere volumet, avhengig av de BLUETOOTH-kompatible hodetelefonene eller høyttaleren. • [Screen mirroring], [Bluetooth Audio], og Home Theatre Control-funksjonen er deaktivert når [Bluetooth Mode] er satt til [Transmitter]. • Når inngangen til [Bluetooth Audio] eller [Screen mirroring] er valgt, kan du ikke sette [Bluetooth Mode] til [Transmitter]. Du kan heller ikke bytte den med RX/TX på fjernkontrollen. • Du kan registrere opptil ni BLUETOOTH-enheter. Hvis en tiende BLUETOOTH-enhet registreres, erstattes den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten med den nye. • Systemet kan vise opptil 15 registrerte BLUETOOTH-enheter i [Device List]. • Du kan ikke endre lydeffekten eller innstillingene på Alternativer-menyen når lyd sendes til BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller høyttaler. • Deler av innholdet vil kanskje ikke kunne sendes på grunn av innholdsbeskyttelse. • Avspilling av lyd/musikk på BLUETOOTH-enheten er forsinket sammenlignet med avspillingen på enheten. Dette skyldes egenskapene til trådløs teknologi med BLUETOOTH. • Du kan aktivere eller deaktivere mottaket av AAC- eller LDAC-lyd fra BLUETOOTH-enheten (side 42). Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen 27 NO