Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Alternativer-menylisten

Alternativer-menylisten Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner er tilgjengelige ved å trykke OPTIONS. De tilgjengelige elementene varierer avhengig av hver situasjon. Element [PlayStation ® 4] Forklaring Justerer tidsforskyvningen mellom bilde og lyd. Lydutgang kan forsinkes (side 21). [Sound Field] Endrer innstillingen for lydfeltet (side 19). [Night] Velger nattmodusen (side 20). [Voice] Velger talemodusen (side 20). [Input Skip Setting] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Hopper over ubrukte innganger når du velger en funksjon ved å trykke INPUT +/– (side 44). Angir gjentakende avspilling. Starter eller stopper avspilling. Spiller av elementet fra begynnelsen. Angir avspilling i tilfeldig rekkefølge. Registrerer musikkfiler i USB-minnet som bakgrunnsmusikk (BGM) for lysbildevisning. Starter en lysbildevisning. Endrer hastigheten på lysbildevisningen. Angir effekten under avspilling av en lysbildevisning. • [Off]: Slår av funksjonen. • [My Music from USB]: Angir musikkfilene som er registrert i[AddSlideshow BGM]. Veksler mellom [Grid View] og [List View]. Roterer bildet mot klokken i 90 grader. Roterer bildet med klokken i 90 grader. Viser det valgte bildet. 46 NO

Feilsøking Feilsøking Hvis noen av disse problemene oppstår når du bruker systemet, kan du prøve å løse problemet ved hjelp av denne feilsøkingsveiledningen før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Strømforsyning Systemet slår seg ikke på. Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til. Koble strømledningen fra stikkontakten, og vent noen minutter før du kobler den til igjen. Systemet slås ikke på selv om TV-en slås på. Sett [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] til [On] (side 42). TV-en må støtte Control for HDMI-funksjonen (side 36). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for TV-en. Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger. Systemeffekten synkroniseres med TV-ens høyttalerinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for TV-en. Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere forrige gang, vil systemet ikke slå seg på selv når TV-en slås på. Systemet slås av når TV-en slås av. Kontroller innstillingen for [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (side 42). Når [Standby Linked to TV] er satt til [On], slår systemet seg av automatisk når du slår av TV-en, uavhengig av inngang. Systemet slås ikke av selv om TV-en slås av. Kontroller innstillingen for [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (side 42). Hvis du vil slå av systemet automatisk uavhengig av inngang når du slår av TV-en, setter du [Standby Linked to TV] til [On]. TV-en må støtte Control for HDMI-funksjonen (side 36). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for TV-en. Bilde Ikke noe bilde eller bildet vises ikke på riktig måte. Velg den riktige inngangen (side 11). Trykk og hold inne INPUT, og trykk samtidig VOL +, VOL –, VOL + på enheten for å tilbakestille innstillingen for videoutgangsoppløsning til det laveste nivået. Ikke TV-bilde når du bruker en HDMI-kabeltilkobling. Systemet er koblet til en inngangsenhet som ikke er kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). I dette tilfellet må du kontrollere spesifikasjonene til den tilkoblede enheten. Koble fra HDMI-kabelen, og koble den deretter til igjen. Forsikre deg om at kabelen er satt inn ordentlig. Et bilde vises ikke på hele TV-skjermen. Sjekk innstillingen for [TV Type] i [Screen Settings] (side 40). Mediets størrelsesforhold er fast. Feilsøking 47 NO