Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Lista ulaza Naziv ulaza

Lista ulaza Naziv ulaza Objašnjenje [TV] Emitovanje zvuka sa TV-a. (stranica 17) [Bluetooth Audio] Emitovanje zvuka sa uređaja koji je povezan pomoću funkcije BLUETOOTH. (stranica 23) [USB] Emitovanje muzike ili reprodukovanje datoteka fotografija uskladištenih na povezanom USB uređaju. (stranica 17) [Screen mirroring] Prikazivanje ekrana sa mobilnog uređaja na TV ekranu. (stranica 33) [Home Network] Emitovanje muzike ili reprodukovanje datoteka fotografija sa uređaja koji je povezan preko mreže. (stranica 29) [Music Services] Korišćenje muzičkih usluga na Internetu. (stranica 30) [Setup] Pogledajte odeljak „Korišćenje displeja za podešavanje“ (stranica 40). Savet Ulaz možete da izaberete i tako što ćete pritiskati INPUT +/–. O opisu koraka U ovom uputstvu za upotrebu, radnje su opisane kao koraci koji se obavljaju na glavnom meniju prikazanom na TV ekranu pomoću daljinskog upravljača dok su sistem i TV povezani HDMI kablom (ne isporučuje se). Koraci u radnjama kojima birate stavke na TV ekranu pomoću dugmadi /// i su pojednostavljeni na sledeći način. Primer: U glavnom meniju izaberite [Setup]. Radnja kojom birate stavku pritiskom na dugmad /// i je iskazana kao „izaberite“. Primer: U glavnom meniju izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Kada treba da ponovite radnju kojom birate stavku pritiskom na dugmad /// i , izabrane stavke su povezane crtom „–“. Saveti • Možete da koristite dugmad na jedinici ako ona imaju isti ili sličan naziv kao ona na daljinskom upravljaču. • Znakovi u uglastim zagradama [ ] se prikazuju na TV ekranu. Znakovi u navodnicima „ “ se prikazuju na prednjem displeju. 12 SR

Povezivanje i priprema Povezivanje sa TV-om Kada je HDMI IN priključak na TV-u obeležen oznakom ARC Povežite priključak HDMI OUT na jedinici i ARC-kompatibilni priključak HDMI IN na TV-u pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se). Kada HDMI IN priključak na TV-a nije obeležen oznakom ARC Ako priključak HDMI IN na TV-u nije kompatibilan sa funkcijom ARC, zvuk iz TV-a se ne emituje sa sistema. U tom slučaju, povežite optički izlazni priključak TV-a i priključak TV IN (OPTICAL) na jedinici digitalnim optičkim kablom (isporučen). Povezivanje i priprema HDMI kabl (ne isporučuje se) Digitalni optički kabl (isporučen) HDMI kabl (ne isporučuje se) TV TV 13 SR