Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Uživanje u jasnom zvuku

Uživanje u jasnom zvuku pri maloj jačini zvuka u ponoć (funkcija NIGHT) Omogućavanje jasnijih dijaloga (funkcija VOICE) Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće dijaloga. VOICE NIGHT 1 Pritisnite NIGHT. Na TV ekranu će se prikazati noćni režim. 2 Pritiskajte dugme da biste izabrali noćni režim. Režim [On] [Off] Objašnjenje Aktiviranje funkcije noćnog režima. Deaktiviranje funkcije noćnog režima. Savet Možete da izaberete [Night] iz menija sa opcijama (stranica 47). 1 Pritisnite VOICE. Na TV ekranu će se prikazati režim za glas. 2 Pritiskajte dugme da biste izabrali režim za glas. Režim [Up Off] [Up 1] [Up 2] Objašnjenje Standard Dijalog se lako čuje pojačavanjem opsega za dijalog. Opseg dijaloga je poboljšan, a zvuk dijaloga može biti lak za slušanje starijim osobama. Savet Možete da izaberete [Voice] iz menija sa opcijama (stranica 47). 20 SR

Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera Subwoofer je osmišljen za reprodukciju basa ili zvuka niske frekvencije. SW +/– Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka Kada se zvuk ne podudara sa slikom na TV ekranu, možete da prilagodite kašnjenje između slike i zvuka. Metodi podešavanja se razlikuju u zavisnosti od ulaza. ///, Izbor zvučnog efekta Pritisnite SW (jačina zvuka subwoofera) +/– da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera. Napomena Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa TV programom, bas zvuk iz subwoofera će se možda teško čuti. Gledanje TV-a OPTIONS 1 Pritisnite OPTIONS. „SYNC“ se prikazuje na prednjem displeju. 2 Pritisnite ili Na prednjem displeju će se prikazati vreme prilagođavanja. 3 Prilagodite kašnjenje pomoću dugmadi /, a zatim pritisnite . Možete da prilagodite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms. 4 Pritisnite OPTIONS. Meni sa opcijama na prednjem displeju se isključuje. 21 SR