Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Kada gledate drugi

Kada gledate drugi uređaj 1 Pritisnite OPTIONS. Na TV ekranu će se prikazati meni sa opcijama. 2 Izaberite [A/V SYNC]. 3 Prilagodite kašnjenje pomoću dugmadi /, a zatim pritisnite . Možete da prilagodite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms. 22 SR

Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH Slušanje muzike sa mobilnog uređaja Muziku uskladištenu na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon ili tablet možete da slušate preko bežične veze povezujući sistem i mobilni uređaj pomoću funkcije BLUETOOTH. Kada povežete mobilni uređaj pomoću funkcije BLUETOOTH, njime možete rukovati prostim korišćenjem isporučenog daljinskog upravljača, bez uključivanja TV-a. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Dugmad za upravljanje reprodukcijom RX/TX Slušanje muzike uparivanjem sa mobilnim uređajem 1 Pritisnite PAIRING. Sistem ulazi u režim za uparivanje, na prednjem displeju se prikazuje „BT“, a indikator BLUETOOTH brzo treperi. 2 Uključite funkciju BLUETOOTH, a zatim izaberite „HT-XT2“ nakon što ga potražite na mobilnom uređaju. Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite „0000“. 3 Proverite da li indikator BLUETOOTH na jedinici svetli plavom bojom. Veza između sistema i mobilnog uređaja je uspostavljena. 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičke aplikacije na povezanom mobilnom uređaju. Zvuk se emituje sa jedinice. 5 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 21). • Možete da reprodukujete ili pauzirate sadržaj pomoću dugmadi za reprodukciju na daljinskom upravljaču. Slušanje muzike/zvuka pomoću funkcije BLUETOOTH 23 SR