Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Povezivanje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja USB uređaj nije prepoznat. Pokušajte sledeće: Isključite sistem. Uklonite i ponovo povežite USB uređaj. Uključite sistem. Uverite se da je USB uređaj dobro povezan na (USB) ulaz (stranica 17). Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl oštećeni. Uverite se da je USB uređaj uključen. Ako je USB uređaj povezan preko USB čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB uređaj direktno na sistem. Povezivanje mobilnog uređaja Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu. Uverite se da indikator BLUETOOTH na jedinici svetli (stranica 24). Proverite da li je BLUETOOTH uređaj sa kojim želite da se povežete uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH. Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete možda morati da otkažete prvo na BLUETOOTH uređaju. Informacije o uparivanju mogu da se izbrišu. Ponovo obavite uparivanje (stranica 23). Uparivanje nije moguće. Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uverite se da sistem ne ometaju uređaj za bežični LAN, ostali bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, udaljite ga od sistema. Ne možete da koristite funkciju NFC. Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTHkompatibilnim slušalicama ili zvučnikom. Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTH-kompatibilnih slušalica ili zvučnika, pogledajte „Slušanje zvuka sa povezanog TV-a ili uređaja sa slušalica ili zvučnika“ (stranica 26). Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk. Uverite se da indikator BLUETOOTH na jedinici svetli (stranica 24). Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, kao što je uređaj za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema. Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke. Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto. Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili računara na pojas od 5 GHz. Pojačajte zvuk na povezanom BLUETOOTH uređaju. Povezivanje slušalica ili zvučnika Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu. Uverite se da indikator BLUETOOTH na jedinici svetli (stranica 7). Proverite da li je BLUETOOTH uređaj sa kojim želite da se povežete uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH. Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete možda morati da otkažete prvo na BLUETOOTH uređaju. 50 SR

Informacije o uparivanju mogu da se izbrišu. Ponovo obavite uparivanje (stranica 23). Uparivanje nije moguće. Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uverite se da sistem ne ometaju uređaj za bežični LAN, ostali bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, udaljite ga od sistema. Ne možete da koristite funkciju NFC. Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTHkompatibilnim slušalicama ili zvučnikom. Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTH-kompatibilnih slušalica ili zvučnika, pogledajte „Slušanje zvuka sa povezanog TV-a ili uređaja sa slušalica ili zvučnika“ (stranica 26). Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk. Uverite se da indikator BLUETOOTH na jedinici svetli (stranica 24). Približite sistem i BLUETOOTH uređaj. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, kao što je uređaj za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema. Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke. Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto. Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi-Fi rutera ili računara na pojas od 5 GHz. Pojačajte zvuk na povezanom BLUETOOTH uređaju. Podesite [Wireless Playback Quality] na [Connection] (stranica 43). Žičana LAN veza Sistem ne može da se poveže sa mrežom. Proverite mrežnu vezu (stranica 14) i podešavanja mreže (stranica 44). Bežična LAN veza Ne možete da povežete računar na Internet nakon što je obavljena funkcija [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. Podešavanja rutera za bežičnu mrežu mogu da se promene automatski ako koristite funkciju „Wi-Fi Protected Setup“ pre prilagođavanja postavki rutera. U tom slučaju, promenite postavke bežične mreže na računaru na odgovarajući način. Sistem ne može da se poveže sa mrežom ili je mrežna veza nestabilna. Uverite se da je bežični LAN ruter uključen. Proverite mrežnu vezu (stranica 15) i podešavanja mreže (stranica 44). U zavisnosti od okruženja u kom se koristi (uključujući materijal zida), uslove prijema radio-talasa ili prepreke između sistema i rutera za bežični LAN, rastojanje za moguću komunikaciju može da postane kraće. Približite sistem i ruter za bežični LAN jedno drugom. Uređaji koji koriste frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što je mikrotalasna rerna, BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaj, mogu da dovedu do prekida komunikacije. Udaljite jedinicu od tih uređaja ili isključite te uređaje. Bežična LAN veza može da postane nestabilna u zavisnosti od okruženja u kom se koristi, posebno u toku korišćenja funkcije BLUETOOTH na sistemu. U tom slučaju, prilagodite okruženje za korišćenje. Rešavanje problema 51 SR