Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф. За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи). За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене или разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази. Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен. Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в уреда, незабавно изключете щепсела от контакта. Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън. За употреба само на закрито. Препоръчителни кабели Трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и конектори за свързване на хостващите компютри и/или периферни устройства. За клиентите в Европа Съобщение за клиентите: Следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС. Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция. С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес: http://www.compliance.sony.de/ Този продукт е предназначен за използване в държавите по-долу. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Косово Честотната лента 5150-5350 MHz е ограничена само за работа на закрито. 2 BG

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в Наредбата за ЕМС, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от3метра. Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците) Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта. Само за Европа Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците) Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му период в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 3 BG