Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

[Connection Server

[Connection Server Settings] Задава дали да се покаже свързаният сървър за домашна мрежа. [Auto Home Network Access Permission] [On]: Позволява автоматичен достъп от страна на новооткрит контролер за домашна мрежа. [Off]: Изключено [Home Network Access Control] Показва списък със съвместими с контролер за домашна мрежа продукти и задава дали да се приемат команди от контролерите в списъка, или не. [External Control] [On]: Позволява на контролера за домашна автоматизация да работи с тази система. [Off]: Изключено [Remote Start] [On]: Позволява ви да включвате системата чрез мрежово свързано устройство, когато тя е в режим на готовност. [Off]: Системата не може да се включва чрез мрежово свързано устройство. [Input Skip Setting] Настройката за пропускане е удобна функция, която ви позволява да пропускате неизползваните входове, когато избирате функция чрез натискане на INPUT +/–. [Do not skip]: Системата не пропуска избрания вход. [Skip]: Системата пропуска избрания вход. Забележка Когато натиснете INPUT +/–, по време на показването на началния екран, иконата за вход изглежда затъмнена, ако е била зададена на [Skip]. Съвет Можете да изпълните [Input Skip Setting] от менюто с опции (стр. 49). [Easy Setup] Изпълнява [Easy Setup], за да направи основни първоначални настройки и основни мрежови настройки на системата. Следвайте инструкциите на екрана. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Можете да нулирате настройките на системата до фабричните стойности по подразбиране, като изберете групата настройки. Всички настройки в рамките на групата ще се нулират. [Initialize Personal Information] Можете да изтриете личните си данни, съхранени в системата. Забележка Ако изхвърляте, прехвърляте или препродавате тази система, моля, изтрийте цялата лична информация от съображения за сигурност. Моля, взимайте съответните мерки, като излизане от системата, след използване на мрежова услуга. 48 BG

Списък на менюто с опции При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции за възпроизвеждане. Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията. Елемент [A/V SYNC] Обяснение Коригира несъответствието във времето между картина и звук. Звуковото извеждане може да бъде забавено (стр. 22). [Sound Field] Променя настройката на звуковото поле (стр. 20). [Night] Избира нощен режим (стр. 21). [Voice] Избира режим на глас (стр. 21). [Input Skip Setting] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Пропуска неизползваните входове, когато избирате функция чрез натискане на INPUT +/– (стр. 48). Задава повторно възпроизвеждане. Стартира или спира възпроизвеждането. Възпроизвежда елемента от началото. Задаване на разбъркано възпроизвеждане. Регистрира файлове с музика в USB паметта като фонова музика за слайдшоу (BGM). Стартира слайдшоу. Променя скоростта на слайдшоуто. Задава ефекта при възпроизвеждане на слайдшоу. • [Off]: Изключва функцията. • [My Music from USB]: Задава файловете с музика, регистрирани в [Add Slideshow BGM]. Превключва между [Grid View] и [List View]. Завърта снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка. Завърта снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка. Показва избраното изображение. Използване на различни функции/настройки 49 BG