Views
1 month ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Относно

Относно поставянето • Системата е съвместима с телевизор със стандартен размер от 718 мм × 290 мм или по-малко и тегло 40 кг или по-малко. • Оставете предната страна на системата отворена. • Не поставяйте системата върху устройство, което излъчва топлина. • Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота й. • Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации. • Не слагайте върху задната част на устройството нищо, което може да блокира вентилационните отвори идапредизвика повреда. • Не поставяйте около системата метални предмети, различни от телевизор. Безжичните функции може да са нестабилни. • Ако системата се използва заедно с телевизор, видеомагнетофон или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далече от тези уреди. • Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхност, която е била специално обработена (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността. • Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди, причинени от ъглите на системата. • Монтирайте системата така, че да не се нарани високоговорителят в долната част на системата. • Високоговорителите на тази система не са магнитно защитен тип. Не поставяйте магнитни карти или телевизор тип CRT върху системата или близо до нея. Забележки за стъклото • Не поставяйте нищо горещо отгоре, като например сгорещена тава или тенджера. Стъклената част може да се счупи, да причини нараняване или повреда в тази система. • Не прилагайте силни удари върху стъклената част. Стъклената част на тази система е направена от закалено стъкло; обаче няма гаранция, че не може да бъде строшено. Обърнете внимание на следното, за да не счупите стъклото: – не подлагайте стъклената част на силно въздействие като удари или изпускане на нещо остро; – не драскайте и не удряйте стъклото с нещо остро; – не удряйте страничната част на стъклото, когато монтирате в шкаф. • Ако стъклото е счупено, не докосвайте с голи ръце. Това може да причини порязвания. • Не поставяйте нищо върху системата, което тежи повече от 40 кг. Подобно нещо може да повреди стъклената част на системата. • Закаленото стъкло е по-здраво от обикновеното стъкло, но ако бъде счупено, ще се строши. • Закаленото стъкло може да се строши спонтанно в изключително редки случаи. Стъклото, използвано в тази система, е закалено; обаче няма гаранция, че не може да бъде строшено. Относно работата Преди да свържете други устройства, се уверете, че сте изключили системата. Относно почистването Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин. Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. 68 BG

Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети страни Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, временно спирани или прекратявани без предварително уведомление. Sony не носи никаква отговорност за такива ситуации. Авторски права и търговски марки Тази система е оборудвана Dolby* Digital. * Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът „двойно D“са търговски марки на Dolby Laboratories. Забележки относно актуализирането Тази система ви позволява да актуализирате софтуера автоматично, когато има връзка с интернет по кабелна или безжична мрежа. Можете да добавяте нови функции и да използвате системата по-удобно и безопасно, когато я актуализирате. Ако не желаете да актуализирате автоматично, можете да деактивирате функцията, като използвате приложението SongPal, инсталирано на смартфона или таблета ви. Въпреки това системата може да актуализира автоматично софтуера от съображения за безопасност дори ако функцията едеактивирана. Можете също да актуализирате софтуера от менюто с настройки, когато функцията е деактивирана. За подробности вижте „Използване на дисплея за настройка“ (стр. 42). Не можете да използвате системата по време на актуализация на софтуера. Словната марка BLUETOOTH® и логотиповете са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването им от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели. Тази система е оборудвана с технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логотипът HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави. Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави. Android и Google Play са търговски марки на Google Inc. Google Cast и значката Google Cast са търговски марки на Google Inc. Допълнителна информация „Xperia“ е търговска марка на Sony Mobile Communications AB. Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod, iPod touch и Retina са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави. App Store е марка за услуга на Apple Inc. Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване 69 BG