Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Zoznam vstupov Názov

Zoznam vstupov Názov vstupu Vysvetlenie [TV] Slúži na reprodukciu zvuku televízora. (str. 17) [Bluetooth Audio] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou funkcie BLUETOOTH. (str. 23) [USB] Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov s fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB. (str. 17) [Screen mirroring] Slúži na zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televíznej obrazovke. (str. 32) [Home Network] Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov s fotografiami v zariadení pripojenom prostredníctvom siete. (str. 28) [Music Services] Slúži na používanie hudobných služieb na internete. (str. 29) [Setup] Pozrite si časť Používanie displeja nastavenia (str. 39). Tip Vstup môžete vybrať aj opakovaným stláčaním tlačidiel INPUT +/–. Informácie o opise krokov V tomto návode na použitie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú v domovskej ponuke zobrazenej na televíznej obrazovke pomocou diaľkového ovládača v čase, keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Kroky operácií, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke použitím tlačidiel /// a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom. Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Operácia, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a , je označená výrazom „vyberte“. Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a , sú vybraté položky prepojené znakom „–“. Tipy • Tlačidlá na jednotke môžete používať, ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači. • Znaky v zátvorkách [ ] sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Znaky v úvodzovkách „ “ sa zobrazujú na displeji predného panela. 12 SK

Pripojenie a príprava Pripojenie televízora Keď sa na konektore HDMI IN na televízore nachádza označenie ARC Pripojte konektor HDMI OUT na jednotke a konektor HDMI IN kompatibilný s funkciou ARC na televízore pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Keď sa na konektore HDMI IN na televízore nenachádza označenie ARC Ak konektor HDMI IN na televízore nie je kompatibilný s funkciou ARC, systém nebude reprodukovať zvuk televízora. V takom prípade pripojte optický výstupný konektor televízora a konektor TV IN (OPTICAL) jednotky pomocou optického digitálneho kábla (je súčasťou dodávky). Pripojenie a príprava Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) Optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky) Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) Televízor Televízor 13 SK