Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Kontrola stavu

Kontrola stavu pripojenia funkcie BLUETOOTH Stav Počas stavu pohotovostného režimu párovania Prebieha pokus opripojenie Pripojenie sa vytvorilo Nie je pripojené Indikátor BLUETOOTH Intenzívne bliká na modro Bliká na modro Svieti na modro Vypnuté Tipy • Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie s odporúčanou aplikáciou na prevzatie podľa typu pripojeného zariadenia. Podľa zobrazených pokynov môžete prevziať aplikáciu s názvom SongPal, ktorá vám umožní ovládať tento systém. Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Počúvanie hudby z mobilného zariadenia pomocou aplikácie SongPal (str. 30). • Vykonajte párovanie pre druhé a ďalšie mobilné zariadenia. • Ak chcete zrušiť párovanie, stlačte tlačidlo HOME. Počúvanie hudby zo spárovaného mobilného zariadenia 1 Zapnite funkciu BLUETOOTH na mobilnom zariadení. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel INPUT +/– zobrazte na displeji predného panela text „BT“. Vstup sa automaticky zmení na možnosť [Bluetooth Audio] a potom sa systém automaticky znova pripojí k mobilnému zariadeniu, ku ktorému bol naposledy pripojený. 3 Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH svieti na modro. Vytvorilo sa pripojenie medzi systémom a mobilným zariadením. 4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení. Z jednotky sa reprodukuje zvuk. 5 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 21). • Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači. Odpojenie mobilného zariadenia Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov: • Vypnite funkciu BLUETOOTH na mobilnom zariadení. • Stlačte tlačidlo PAIRING na diaľkovom ovládači. • Vypnite systém alebo mobilné zariadenie. Poznámka Ak sa po stlačení tlačidiel INPUT +/– v kroku č. 2 v časti Počúvanie hudby zo spárovaného mobilného zariadenia nezobrazí na displeji predného panela text „BT“, raz stlačte tlačidlo RX/TX na diaľkovom ovládači. Tip Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom zariadení vyberte položku „HT-XT2“. Pripojenie k mobilnému zariadeniu pomocou funkcie jedným dotykom (NFC) Podržaním mobilného zariadenia kompatibilného s funkciou NFC, napríklad smartfónu alebo tabletu, 24 SK

v blízkosti značky N na jednotke sa systém automaticky zapne a potom sa automaticky vykoná párovanie a vytvorí sa pripojenie BLUETOOTH. Kompatibilné zariadenia Smartfóny, tablety a hudobné prehrávače so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novšia verzia okrem systému Android 3.x) 1 Zapnite funkciu NFC na mobilnom zariadení. 2 Mobilným zariadením sa dotknite značky N na jednotke. Mobilné zariadenie podržte na značke N, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa na ňom hlásenie. Podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie jednotky a mobilného zariadenia. Indikátor BLUETOOTH 3 Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH svieti na modro. Vytvorilo sa pripojenie medzi systémom a mobilným zariadením. 4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení. Zo systému sa reprodukuje zvuk. 5 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 21). • Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači. Zastavenie prehrávania pomocou funkcie jedným dotykom Znova sa mobilným zariadením dotknite značky N na jednotke. Poznámky • V závislosti od zariadenia môže byť potrebné vopred vykonať na mobilnom zariadení nasledujúce úkony: – zapnúť funkciu NFC, – prevziať aplikáciu NFC Easy Connect z obchodu Google Play a spustiť ju. (V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť aplikácia nedostupná.) Podrobné informácie nájdete v návode na použitie zariadenia. • Táto funkcia nie je k dispozícii pre slúchadlá alebo reproduktory kompatibilné s rozhraním BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk pomocou slúchadiel alebo reproduktorov kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, pozrite si časť Počúvanie zvukového signálu z pripojeného televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel alebo reproduktorov (str. 26). • Položka [Bluetooth Mode] sa zmení na možnosť [Receiver] automaticky pri vytváraní pripojenia BLUETOOTH pomocou funkcie jedným dotykom. Aj keď je funkcia jedným dotykom zrušená, nastavenie [Bluetooth Mode] zostane na hodnote [Receiver]. Podrobné informácie o režime [Bluetooth Mode] nájdete v časti [Bluetooth Settings] (str. 41). Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH 25 SK