Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Inaktivácia tlačidiel

Inaktivácia tlačidiel na jednotke Inaktiváciou tlačidiel na jednotke môžete zabrániť nesprávnej operácii, napríklad v dôsledku detských šibalstiev (funkcia detskej zámky). Zmena jasu displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH (tlačidlo DIMMER) Môžete zmeniť jas displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH. Tlačidlo DIMMER Podržte stlačené tlačidlo INPUT na jednotke a postupne stlačte tlačidlá VOL –, VOL + a VOL –. Na displeji predného panela sa zobrazí text „LOCK“ a tlačidlá na jednotke nefungujú. Jednotku môžete ovládať len pomocou diaľkového ovládača. Zrušenie funkcie detskej zámky Podržte stlačené tlačidlo INPUT na jednotke a postupne stlačte tlačidlá VOL –, VOL + a VOL –. Na displeji predného panela sa zobrazí text „UNLCK“ a funkcia detskej zámky sa zruší. Poznámka Tlačidlo (napájanie) sa pri použití funkcie detskej zámky neuzamkne. 1 Stlačte tlačidlo DIMMER. Na displeji predného panela sa zobrazí režim zobrazenia. 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim zobrazenia. Režim „BRIGHT“ „DARK“ „OFF“ Vysvetlenie Displej predného panela a indikátor BLUETOOTH svietia jasno. Displej predného panela a indikátor BLUETOOTH svietia tmavo. Displej predného panela je vypnutý. 34 SK

Poznámka Keď vyberiete položku „OFF“, displej predného panela sa vypne. Zapne sa automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, a potom sa znova vypne, ak sa systém približne 10 sekúnd nepoužíva. V niektorých prípadoch sa však displej predného panela nemusí vypnúť. V takom prípade je jas displeja predného panela rovnaký ako pri nastavení „DARK“. Úspora energie v pohotovostnom režime Skontrolujte, či ste vybrali tieto nastavenia: – Položka [Bluetooth Standby] je nastavená na možnosť [Off] (str. 42). – Položka [Quick Start/Network Standby] je nastavená na možnosť [Off] (str. 43). – Položka [Remote Start] je nastavená na možnosť [Off] (str. 44). Používanie rôznych funkcií/nastavení 35 SK