Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Odstráňte všetky

Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich. Premiestnite pripojené zariadenie BLUETOOTH. Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo počítača prepnite na pásmo 5 GHz. Zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení BLUETOOTH. Pripojenie slúchadiel alebo reproduktora Nemožno dokončiť pripojenie BLUETOOTH. Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH jednotky svieti (str. 7). Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť, zapnuté a či má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH. Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe. Znova spárujte systém a zariadenie BLUETOOTH. Možno bude najprv potrebné zrušiť spárovanie tohto systému pomocou zariadenia BLUETOOTH. Informácie o párovaní môžu byť odstránené. Znova vykonajte párovanie (str. 23). Párovanie nie je možné. Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe. Skontrolujte, či systém neruší zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému. Funkciu NFC nemožno použiť. Funkcia NFC nie je k dispozícii pre reproduktor alebo slúchadlá kompatibilné s rozhraním BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk pomocou reproduktora alebo slúchadiel kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, pozrite si časť Počúvanie zvukového signálu z pripojeného televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel alebo reproduktorov (str. 26). Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH sa nereprodukuje zvuk. Presvedčte sa, že indikátor BLUETOOTH jednotky svieti (str. 24). Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému. Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich. Premiestnite pripojené zariadenie BLUETOOTH. Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo počítača prepnite na pásmo 5 GHz. Zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení BLUETOOTH. Nastavte položku [Wireless Playback Quality] na možnosť [Connection] (str. 42). Pripojenie ku káblovej sieti LAN Systém sa nemôže pripojiť k sieti. Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 14) a nastavenia siete (str. 44). 50 SK

Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] nemožno počítač pripojiť k internetu. Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového pripojenia počítača. Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo je pripojenie k sieti nestabilné. Skontrolujte, či je zapnutý smerovač bezdrôtovej siete LAN. Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 15) a nastavenia siete (str. 44). V závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa (vrátane materiálu stien), podmienok prijímania rádiových vĺn alebo prekážok medzi systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa možná komunikačná vzdialenosť môže skrátiť. Premiestnite systém a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe. Komunikáciu môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra, zariadenie s rozhraním BLUETOOTH alebo digitálne bezšnúrové zariadenie. Presuňte jednotku ďalej od takýchto zariadení, prípadne vypnite takéto zariadenia. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN môže byť nestabilné v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, predovšetkým pri používaní funkcie BLUETOOTH systému. V takom prípade upravte prostredie, v ktorom sa zariadenie používa. Požadovaný bezdrôtový smerovač sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí. Stlačením tlačidla BACK sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a znova skúste vykonať nastavenie [Wireless Setup] (str. 15). Ak sa požadovaný bezdrôtový smerovač napriek tomu nezistí, v zozname sietí vyberte položku [New connection registration] a potom prostredníctvom výberu položky [Manual registration] zadajte názov siete (SSID) manuálne. Hlbokotónový reproduktor Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk. Hlbokotónový reproduktor slúži na prehrávanie basového zvuku. Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, ako je to v prípade väčšiny televíznych programov, basový zvuk sa nemusí reprodukovať. Stlačením tlačidla SW + na diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora (str. 21). Nastavte nočný režim na hodnotu [Off]. Podrobné informácie nájdete v časti Reprodukovanie kvalitného zvuku s nízkou hlasitosťou uprostred noci (tlačidlo NIGHT) (str. 20). Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač tohto systému nefunguje. Diaľkový ovládač smerujte na snímač diaľkového ovládača na jednotke (str. 7). Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a systémom. Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe za nové. Uistite sa, že na diaľkovom ovládači stláčate správne tlačidlo. Riešenie problémov 51 SK