Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

Izvēlnes Options

Izvēlnes Options saraksts Nospiežot OPTIONS, kļūst pieejami dažādi iestatījumi un atskaņošanas darbības. Pieejamie elementi atšķiras atkarībā no situācijas. Elements [A/V SYNC] [Sound Field] [Night] [Voice] Skaidrojums Regulē attēla un skaņas laika nobīdi. Skaņas izvade var tikt novēlota (21. lpp.). Maina skaņas lauka iestatījumu (19. lpp.). Atlasa nakts režīmu (20. lpp.). Atlasa balss režīmu (20. lpp.). [Input Skip Setting] Izlaiž neizmantotas ieejas, ja izvēlaties funkciju, spiežot INPUT +/– (44. lpp.). [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Iestata atkārtotu atskaņošanu. Sāk vai pārtrauc atskaņošanu. Atskaņo elementu no sākuma. Iestata atskaņošanu nejaušā secībā. Reģistrē USB atmiņā esošos mūzikas failus kā slīdrādes fona mūziku (background music – BGM). Sāk slīdrādi. Maina slīdrādes ātrumu. Iestata efektu slīdrādes atskaņošanai. • [Off]: Izslēdz šo funkciju. • [My Music from USB]: iestata mūzikas failus, kas reģistrēti opcijai [Add Slideshow BGM]. Pārslēdzas starp [Grid View] un [List View]. Pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā. Parāda atlasīto attēlu. 46 LV

Problēmu novēršana Problēmu novēršana Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nepieprasiet labojumus, pirms neesat izpildījis šos problēmu novēršanas norādījumus. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Barošana Sistēmai nepienāk barošana. Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads). Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet. Sistēma neieslēdzas arī tad, ja tiek ieslēgts TV. Norādiet iestatījumam [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] vērtību [On] (42. lpp.). TV iekārtai ir jāatbalsta funkcija Control for HDMI (36. lpp.). Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās. Pārbaudiet TV skaļruņu iestatījumus. Sistēmas barošana tiek sinhronizēta ar TV skaļruņu iestatījumiem. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās. Ja iepriekšējā reizē skaņa tika izvadīta pa TV skaļruņiem, sistēma netiks ieslēgta arī tad, kad ieslēgsit TV. Izslēdzot TV, tiek izslēgta arī sistēma. Pārbaudiet iestatījumu [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (42. lpp.). Ja iestatījumam [Standby Linked to TV] ir norādīta vērtība [On], sistēma neatkarīgi no ievades izslēdzas automātiski, kad tiek izslēgts TV. Sistēma neizslēdzas arī tad, ja tiek izslēgts TV. Pārbaudiet iestatījumu [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (42. lpp.). Lai neatkarīgi no ievades sistēma izslēgtos automātiski, kad tiek izslēgts TV, norādiet iestatījumam [Standby Linked to TV] vērtību [On]. TV iekārtai ir jāatbalsta funkcija Control for HDMI (36. lpp.). Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās. Attēls Nav attēla vai tas netiek izvadīts pareizi. Izvēlieties atbilstošo ieeju (11. lpp.). Nospiežot un turot iekārtas pogu INPUT, nospiediet VOL +, VOL –, VOL +, lai iestatītu video izvades izšķirtspējas zemāko līmeni. Pēc HDMI kabeļa savienojuma izveides nav attēla. Sistēma ir savienota ar ievades ierīci, kas nav saderīga ar HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection – augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzība). Šādā gadījumā pārbaudiet pievienotās ierīces specifikācijas. Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli. Pārliecinieties, vai kabelis ir kārtīgi pievienots. Attēls netiek rādīts pa visu TV ekrānu. Pārbaudiet iestatījumu [TV Type] sadaļā [Screen Settings] (40. lpp.). Multivides saturam ir fiksētas proporcijas. Problēmu novēršana 47 LV