Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

To ierīču veidus un

To ierīču veidus un skaitu, kuras var vadīt, izmantojot funkciju Control for HDMI, standarts HDMI CEC ierobežo šādi: – Ierakstīšanas ierīces (Blu-ray Disc rakstītājs, DVD rakstītājs u.c.): līdz 3 ierīcēm – Atskaņošanas ierīces (Blu-ray Disc atskaņotājs, DVD atskaņotājs u.c.): līdz 3 ierīcēm – Ar uztvērēju saistītas ierīces: līdz 4 ierīcēm – Audio sistēma (uztvērējs/austiņas): tikai 1 ierīce (izmanto šī sistēma) Priekšējā paneļa displejā pamīšus mirgo PRTCT, PUSH un POWER. Nospiediet (barošana), lai izslēgtu sistēmu. Kad indikators pazūd, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un pārbaudiet, vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres. Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts BT TX. Nospiediet tālvadības pults pogu RX/TX, lai [Bluetooth Mode] pārslēgtu uz [Receiver]. Ja iestatījumam [Bluetooth Mode] ir norādīta vērtība [Transmitter], tiek rādīts uzraksts BT TX (41. lpp.). Nospiežot tālvadības pults pogu RX/TX, režīms [Bluetooth Mode] tiek pārslēgts uz [Receiver] un priekšējā paneļa displejā tiek parādīta izvēlētā ieeja. TV sensori nedarbojas pareizi. Iekārta var bloķēt atsevišķus TV sensorus (piem., spilgtuma sensoru) un tālvadības pults uztvērēju vai 3D brillēm paredzēto izstarotāju (infrasarkano pārraidi) (ja lietojat 3D TV iekārtu, kas atbalsta 3D briļļu sistēmu), kā arī bezvadu saziņu. Pārvietojiet sistēmu tālāk no TV, saglabājot diapazonu, kas ļauj šīm ierīcēm pareizi darboties. Informāciju par sensoru un tālvadības pults uztvērēja izvietojumu sk. TV komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijās. Nepareizi darbojas sistēmas barošana, ievade vai skaļums. Ja pogām ir uzlikti metāliski priekšmeti, noņemiet tos. Nav stabilas bezvadu funkcijas (bezvadu lokālais tīkls vai BLUETOOTH). Nenovietojiet sistēmas tuvumā metāla priekšmetus, izņemot TV iekārtu. 52 LV

Sistēmas atiestatīšana Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet to, kā aprakstīts tālāk. 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek atvērta sākuma izvēlne. 2 Sākuma izvēlnē atlasiet [Setup]. TV ekrānā tiek atvērts iestatīšanas displejs. 3 Izvēlieties [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings]. 4 Izvēlieties atiestatāmo izvēlnes elementu. 5 Izvēlēties [Start]. Lai atceltu atiestatīšanu Veicot 5. darbību, atlasiet [Cancel]. Problēmu novēršana 53 LV