Views
3 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

Prečítajte si ako

Prečítajte si ako prvé Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako referenčný zdroj informácií pre budúce použitie. VÝSTRAHA Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom: 1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. 2) Neukladajte objekty plnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie. Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod. POZOR Batéria Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia. Batériu nerozoberajte. Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu. Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi. Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku. Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa. Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami. Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou zariadenia na nabíjanie batérií. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. Batérie uchovávajte suché. Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný spoločnosťou Sony. Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov. Batériu vymieňajte len za určený typ. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu. Sieťový adaptér Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je umiestnený v úzkom priestore, napríklad medzi stenou a nábytkom. Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku sieťovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy pri používaní kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra. Poznámka k napájaciemu káblu Napájací kábel je navrhnutý špeciálne na použitie iba s týmto kamkordérom a nemal by sa používať so žiadnym iným elektrickým zariadením. PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch. SK

Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri používaní spojovacích káblov kratších ako 3 metre. Upozornenie Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku. Poznámka Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel USB atď.). Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu) Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na batérii alebo obale SK znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. SK

 • Page 1: 4-447-516-31(1) Digital HD Video Ca
 • Page 5 and 6: Poznámky k používaniu Nevykoná
 • Page 7 and 8: Návod na použitie tejto príručk
 • Page 9 and 10: Obsah Prečítajte si ako prvé.. .
 • Page 11 and 12: Súčasti a ovládacie prvky Čísl
 • Page 13 and 14: Začíname Nabíjanie batérie Ak c
 • Page 15 and 16: Nabitie batérie pomocou nabíjačk
 • Page 17 and 18: Vloženie pamäťovej karty Otvorte
 • Page 19 and 20: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 21 and 22: Prehrávanie Ak chcete získať inf
 • Page 23 and 24: Prehrávanie záberov v televízore
 • Page 25 and 26: Počas používania projektora nie
 • Page 27 and 28: Príprava počítača (Windows) Kon
 • Page 29 and 30: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 31 and 32: Kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (pred
 • Page 33 and 34: Zoznamy ponúk Shooting Mode Movie.
 • Page 35 and 36: USB LUN Setting............. Nastav
 • Page 37 and 38: Stlačením tlačidla START/STOP al
 • Page 39 and 40: Informácie o manipulácii s kamkor
 • Page 41 and 42: Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtla
 • Page 43 and 44: pribl. 2 290 000 pixlov (HDR-CX280/
 • Page 45 and 46: Čas nahrávania a prehrávania mô
 • Page 47 and 48: Register A N Š Ako používať mul
 • Page 49 and 50: Denna produkt har testats och befun
 • Page 51 and 52: Videokamerans och tillbehörens des
 • Page 53 and 54:

  Hur denna handbok används Skillnad

 • Page 55 and 56:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 57 and 58:

  Delar och kontroller Siffrorna inom

 • Page 59 and 60:

  Komma igång Ladda batteriet För i

 • Page 61 and 62:

  För att ladda batteriet använder

 • Page 63 and 64:

  Sätta i ett minneskort Öppna lock

 • Page 65 and 66:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 67 and 68:

  Uppspelning För information om din

 • Page 69 and 70:

  Spela upp bilder på en TV För inf

 • Page 71 and 72:

  Följande åtgärder är inte tillg

 • Page 73 and 74:

  Förbereda en dator (Windows) Kontr

 • Page 75 and 76:

  Spara bilder med en extern mediaenh

 • Page 77 and 78:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 79 and 80:

  x.v.Color..........................

 • Page 81 and 82:

  Övrigt/Sakregister Felsökning Fö

 • Page 83 and 84:

  Om hantering av videokameran Batte

 • Page 85 and 86:

  När du ansluter videokameran till

 • Page 87 and 88:

  Cirka 2 290 000 pixlar (HDR-CX280/

 • Page 89 and 90:

  Inspelningsbar tid kan variera bero

 • Page 91 and 92:

  Sakregister A AVCHD-inspelningsskiv

 • Page 93 and 94:

  Dette produkt er blevet testet og f

 • Page 95 and 96:

  Design og specifikationer for dit v

 • Page 97 and 98:

  Sådan bruges denne vejledning I de

 • Page 99 and 100:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 101 and 102:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 103 and 104:

  Kom godt i gang Opladning af batter

 • Page 105 and 106:

  Sådan oplades batteriet vha. en AC

 • Page 107 and 108:

  Indsættelse af et hukommelseskort

 • Page 109 and 110:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 111 and 112:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 113 and 114:

  Afspilning af billeder på et tv Du

 • Page 115 and 116:

  Følgende betjeninger er ikke tilg

 • Page 117 and 118:

  Klargøring af en computer (Windows

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 123 and 124:

  x.v.Color..........................

 • Page 125 and 126:

  Andre/Indeks Fejlfinding Du kan fin

 • Page 127 and 128:

  Om håndtering af videokameraet Ba

 • Page 129 and 130:

  Når videokameraet er sluttet til e

 • Page 131 and 132:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 133 and 134:

  HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220

 • Page 135 and 136:

  Højre Indikator Betydning 60i Bill

 • Page 137 and 138:

  47 DK Andre/Indeks

 • Page 139 and 140:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 141 and 142:

  Tässä käyttöoppaassa videokamer

 • Page 143 and 144:

  Erot laitteissa Tämän oppaan kuva

 • Page 145 and 146:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella tal

 • Page 147 and 148:

  Käsihihnan kiinnittäminen Zoomau

 • Page 149 and 150:

  Akun lataaminen verkkovirtalaitteel

 • Page 151 and 152:

  Asetukset Lisätietoja videokameran

 • Page 153 and 154:

  Huomautuksia MultiMediaCard-kortti

 • Page 155 and 156:

  Huomautuksia Seuraavat tilat näyt

 • Page 157 and 158:

  Jotkin yllä kuvatut painikkeet eiv

 • Page 159 and 160:

  Sisäisen projektorin käyttäminen

 • Page 161 and 162:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 163 and 164:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 165 and 166:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 167 and 168:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 169 and 170:

  General Settings Beep..............

 • Page 171 and 172:

  ”PlayMemories Home” -ohjelmisto

 • Page 173 and 174:

  Paikassa, jossa on voimakkaita radi

 • Page 175 and 176:

  Puhdista objektiivi säännöllises

 • Page 177 and 178:

  LCD-näyttö Kuva: 6,7 cm (2,7-tyyp

 • Page 179 and 180:

  Näytön ilmaisimet Facebook ja

 • Page 181 and 182:

  Hakemisto A Akku...................

 • Page 183 and 184:

  Acest produs a fost testat si s-a s

 • Page 185 and 186:

  Despre acest manual, ilustraţii ş

 • Page 187 and 188:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 189 and 190:

  Cuprins Citiţi mai întâi aceste

 • Page 191 and 192:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 193 and 194:

  Pregătirea Încărcarea acumulator

 • Page 195 and 196:

  Pentru a încărca acumulatorul uti

 • Page 197 and 198:

  Introducerea unei cartele de memori

 • Page 199 and 200:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 201 and 202:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 203 and 204:

  Redarea imaginilor pe un televizor

 • Page 205 and 206:

  Următoarele operaţii nu sunt disp

 • Page 207 and 208:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 209 and 210:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 211 and 212:

  USB Cablu adaptor VMC-UAM2 (se vind

 • Page 213 and 214:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 215 and 216:

  Setare USB LUN.............. Seteaz

 • Page 217 and 218:

  Numărul total de scene de film sau

 • Page 219 and 220:

  Despre manevrarea camerei video Pen

 • Page 221 and 222:

  Ecranul LCD Nu aplicaţi o presi

 • Page 223 and 224:

  Efectiv (foto, 16:9): Aprox. 2 290

 • Page 225 and 226:

  Duratele sunt calculate la utilizar

 • Page 227 and 228:

  Dreapta Indicator Semnificaţie 60i

 • Page 229:

  49 RO Altele/Index