Views
2 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Informace o vašem

Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Informace o nastavení jazyka Za účelem vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit. Vyberte [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Language Setting] požadovaný jazyk. Informace o nahrávání Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. Normy barevné televize se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li zobrazit své nahrávky na televizoru, budete potřebovat takový, který podporuje formát signálu této videokamery. Podrobnosti o formátu signálu viz část „Použití této příručky“ (s. 7). Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může představovat porušení autorských práv. Poznámky k použití Neprovádějte žádnou z následujících činností. V případě provedení něčeho z toho může dojít k poškození záznamového média, ztrátě nahraných obrazů nebo nemožnosti jejich přehrávání či jiným problémům. vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo bliká indikátor přístupu (s. 17) CZ vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení napájecího adaptéru (modely s napájecím adaptérem) od videokamery nebo vystavení videokamery mechanickým nárazům či vibracím, pokud svítí či bliká zeleně indikátor POWER/CHG (nabíjení) (s. 14) nebo svítí či bliká indikátor přístupu (s. 17) Je-li videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím USB a je zapnuto napájení videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat. Videokameru používejte v souladu s místními předpisy. Panel LCD Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využívat více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání. Informace o této příručce, obrázcích a zobrazeních na obrazovce Černé body Bílé, červené, modré nebo zelené body Obrázky použité v této příručce pro účely vysvětlení byly pořízeny digitálním fotoaparátem, a proto se jejich vzhled může lišit od obrázků a indikátorů, které se skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky představující videokameru a indikace na její obrazovce jsou navíc pro účely snadného pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny.

Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou změnit bez předchozího upozornění. V této příručce se pro vnitřní paměť (modely s vnitřní pamětí) videokamery a paměťové karty používá termín „záznamové médium“. V této příručce se disk DVD zaznamenaný ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem záznamový disk AVCHD. Není-li uvedeno jinak, jsou obrázky a snímky obrazovek v této příručce založeny na modelu HDR-PJ230E. Výběr položek na obrazovce LCD Přesuňte multifunkční volič směrem k /// pro výběr požadované položky a pak stisknutím středu voliče dokončete výběr. Podrobnější informace o videokameře (Uživatelská příručka „Handycam“) Uživatelská příručka „Handycam“ je příručka, která je k dispozici on-line. Tato příručka obsahuje podrobné pokyny týkající se řady funkcí videokamery. 1 Přejděte na stránku podpory společnosti Sony. Dodané součásti Čísla v závorkách ( ) uvádějí dodané množství. Videokamera (1) Kabel HDMI (1) Pomocný spojovací kabel USB (1) Pomocný spojovací kabel USB je určen pouze pro tuto videokameru. Tento kabel použijte v případě, že je vestavěný kabel USB videokamery příliš krátký k připojení. 2 3 http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ Vyberte svoji zemi nebo region. Na stránce podpory vyhledejte název modelu své videokamery. Označení modelu videokamery naleznete na její spodní straně. Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV30 (1) „Návod k použití“ (tato příručka) (1) CZ