Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

αν η μπαταρία

αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο της βιντεοκάμερας, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα: Λειτουργίες και εξοπλισμός σελ. 7 Στοιχεία που παρέχονται σελ. 8 Σχετικά με τη ρύθμιση γλώσσας Οι ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] [ Γενικές ρυθμίσεις] [Language Setting] τη γλώσσα που επιθυμείτε. Σχετικά με την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται εγγραφή εικόνας και ήχου χωρίς προβλήματα. Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου εγγραφής, κτλ. Τα χρωματικά συστήματα τηλεοράσεων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για να αναπαράγετε τις εγγραφές σε τηλεόραση, χρειάζεστε τηλεόραση που να υποστηρίζει τη μορφή σήματος της βιντεοκάμερας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αυτού του εγχειριδίου" (σελ. 7). Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. GR

Σημειώσεις για τη χρήση Μην κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής. Εάν συμβεί κάτι από αυτά, το μέσο εγγραφής μπορεί να υποστεί βλάβη, να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων εικόνων ή οι εγγεγραμμένες εικόνες μπορεί να χαθούν ή να παρουσιαστούν άλλες δυσλειτουργίες. εξαγωγή της κάρτας μνήμης όταν η λυχνία πρόσβασης (σελ. 17) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει αφαίρεση της μπαταρίας ή του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (μοντέλα με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος) από τη βιντεοκάμερα, ή πρόκληση μηχανικών κραδασμών ή δονήσεων στη βιντεοκάμερα όταν η λυχνία POWER/CHG (φόρτιση) (σελ. 14) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει πράσινη ή η λυχνία πρόσβασης (σελ. 17) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει Όταν η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης USB και η ισχύς της βιντεοκάμερας είναι ενεργοποιημένη, μην κλείσετε τον πίνακα LCD. Μπορεί να χαθούν τα δεδομένα εικόνας που έχουν εγγραφεί. Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πίνακας LCD Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακριβείας, ώστε πάνω από το 99,99 % των pixel να είναι λειτουργικά διαθέσιμα για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές μόνιμες μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) στην οθόνη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την εγγραφή. Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο, εικόνες και ενδείξεις οθόνης Μαύρες κουκκίδες Κουκκίδες λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ληφθεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνεπώς μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές από τις εικόνες και τις ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται στη βιντεοκάμερα. Επίσης, οι εικόνες στη βιντεοκάμερά σας και η ένδειξη οθόνης είναι υπερβολικές ή απλοποιημένες για σκοπούς κατανόησης. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της βιντεοκάμερας και των εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η εσωτερική μνήμη (μοντέλα με εσωτερική μνήμη) της βιντεοκάμερας και η κάρτα μνήμης καλούνται "μέσα εγγραφής". Στο παρόν εγχειρίδιο, ο δίσκος DVD που έχει εγγραφεί με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) καλείται δίσκος εγγραφής AVCHD. Τα σχέδια και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο HDR-PJ230E εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. GR

 • Page 1 and 2: 4-447-516-21(1) Digital HD Video Ca
 • Page 3: ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥ
 • Page 7 and 8: Χρήση αυτού του εγχ
 • Page 9 and 10: Πίνακας περιεχομέν
 • Page 11 and 12: Εξαρτήματα και χει
 • Page 13 and 14: Έναρξη Φόρτιση της
 • Page 15 and 16: Φόρτιση μπαταρίας
 • Page 17 and 18: Εισαγωγή κάρτας μν
 • Page 19 and 20: Εγγραφή/Αναπαραγωγ
 • Page 21 and 22: Επιλογή της κατάλλ
 • Page 23 and 24: Ένταση ήχου / Προηγ
 • Page 25 and 26: Σχετικά με "Photo TV HD"
 • Page 27 and 28: Αποθήκευση ταινιών
 • Page 29 and 30: Σημειώσεις για την
 • Page 31 and 32: Αποθήκευση εικόνων
 • Page 33 and 34: 1 Συνδέστε τη βιντε
 • Page 35 and 36: Λίστες μενού Λειτο
 • Page 37 and 38: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ: HDMI.......
 • Page 39 and 40: Η βιντεοκάμερα απε
 • Page 41 and 42: Πληροφορίες για το
 • Page 43 and 44: Σημείωση σχετικά μ
 • Page 45 and 46: Τρόπος φόρτισης τη
 • Page 47 and 48: Σύνδεσμοι εισόδου/
 • Page 49 and 50: Ενδείξεις οθόνης Ο
 • Page 51 and 52: Ευρετήριο E Extended Zoom.
 • Page 53 and 54: αυτά η ηµεροµηνία α
 • Page 55 and 56:

  Τα ανωτέρω ισχύουν

 • Page 57 and 58:

  KLIENCI Z EUROPY Uwaga dla klientó

 • Page 59 and 60:

  Informacje na temat modelu kamery m

 • Page 61 and 62:

  przewód USB kamery jest za krótki

 • Page 63 and 64:

  Różnice w wyposażeniu Ilustracje

 • Page 65 and 66:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 67 and 68:

  Mocowanie paska na rękę Dźwigni

 • Page 69 and 70:

  Ładowanie akumulatora przy użyciu

 • Page 71 and 72:

  Konfiguracja Informacje na temat mo

 • Page 73 and 74:

  Filmów zarejestrowanych na kartach

 • Page 75 and 76:

  Uwagi Następujące elementy sygna

 • Page 77 and 78:

  Kolejne naciśnięcie przycisków /

 • Page 79 and 80:

  Korzystanie z wbudowanego projektor

 • Page 81 and 82:

  Zapisywanie filmów i zdjęć przy

 • Page 83 and 84:

  Jeżeli na komputerze zainstalowany

 • Page 85 and 86:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 87 and 88:

  1 Podłączyć kamerę do zewnętrz

 • Page 89 and 90:

  Listy menu Tryb fotografowania Film

 • Page 91 and 92:

  STER. PRZEZ HDMI......... Ustawiani

 • Page 93 and 94:

  Obrazy nie są nagrywane mimo nacis

 • Page 95 and 96:

  Zasady obchodzenia się z kamerą I

 • Page 97 and 98:

  Wskazane jest, aby delikatnie usun

 • Page 99 and 100:

  Efektywna (film,16:9)* 4 : ok. 2 15

 • Page 101 and 102:

  W pewnych warunkach użytkowania ka

 • Page 103 and 104:

  101-0005 Nazwa pliku danych Chroń

 • Page 105 and 106:

  51 PL Pozostałe informacje/Indeks

 • Page 107 and 108:

  Tento výrobek byl testován a bylo

 • Page 109 and 110:

  Konstrukce a technické údaje vide

 • Page 111 and 112:

  Použití této příručky V této

 • Page 113 and 114:

  Obsah Čtěte jako první.. . . . .

 • Page 115 and 116:

  Součásti a ovládací prvky Čís

 • Page 117 and 118:

  Začínáme Nabíjení modulu akumu

 • Page 119 and 120:

  Nabíjení modulu akumulátoru nab

 • Page 121 and 122:

  Vložení paměťové karty Otevře

 • Page 123 and 124:

  Nahrávání/přehrávání Nahráv

 • Page 125 and 126:

  Přehrávání Informace o vašem m

 • Page 127 and 128:

  Přehrávání obrazů na televizor

 • Page 129 and 130:

  Při použití projektoru nejsou k

 • Page 131 and 132:

  Příprava počítače (Windows) Ko

 • Page 133 and 134:

  Ukládání obrazů na externí za

 • Page 135 and 136:

  Nastavení videokamery Použití na

 • Page 137 and 138:

  Široký režim....................

 • Page 139 and 140:

  Ostatní/rejstřík Odstraňování

 • Page 141 and 142:

  Manipulace s videokamerou Teplota

 • Page 143 and 144:

  Je-li videokamera připojena k poč

 • Page 145 and 146:

  Specifikace Systém Formát signál

 • Page 147 and 148:

  Očekávané provozní doby pro dod

 • Page 149 and 150:

  Střed Indikátor Význam Nast. Pre

 • Page 151 and 152:

  47 CZ Ostatní/rejstřík

 • Page 153 and 154:

  Ezt a terméket bevizsgálták, és

 • Page 155 and 156:

  A kézikönyvvel, az illusztráció

 • Page 157 and 158:

  A kézikönyv használata Ebben a k

 • Page 159 and 160:

  Tartalomjegyzék A kamera használa

 • Page 161 and 162:

  A készülék részeinek és kezel

 • Page 163 and 164:

  Az első lépések Az akkumulátor

 • Page 165 and 166:

  Az akkumulátor töltése (külön

 • Page 167 and 168:

  A memóriakártya behelyezése Nyis

 • Page 169 and 170:

  Felvétel/lejátszás Felvétel A v

 • Page 171 and 172:

  Lejátszás A videokamera típusáv

 • Page 173 and 174:

  Felvételek megtekintése televízi

 • Page 175 and 176:

  A kivetítő használata során a k

 • Page 177 and 178:

  A számítógép előkészítése (

 • Page 179 and 180:

  A „PlayMemories Home” szoftver

 • Page 181 and 182:

  Dátum- és időadatok másolása:

 • Page 183 and 184:

  A videokamera testreszabása A men

 • Page 185 and 186:

  Lejátszás Esemény nézet........

 • Page 187 and 188:

  Egyebek/tárgymutató Hibaelhárít

 • Page 189 and 190:

  Öndiagnózis képernyője/ Figyelm

 • Page 191 and 192:

  Erős mágneses tér közelében é

 • Page 193 and 194:

  Az objektív gondozása és tárol

 • Page 195 and 196:

  Bemeneti/kimeneti csatlakozók HDMI

 • Page 197 and 198:

  Védjegyek A „Handycam” és a

 • Page 199 and 200:

  Az itt feltüntetett jelzések és

 • Page 201:

  51 HU Egyebek/tárgymutató