Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

38 SK Batéria je takmer

38 SK Batéria je takmer vybitá. Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto. Nie je vložená pamäťová karta (str. 17). Keď indikátor bliká, nie je k dispozícii dostatok miesta na nahrávanie záberov. Odstráňte nepotrebné zábery (str. 22) alebo pamäťovú kartu po uložení záberov na iné médium naformátujte (str. 34). Súbor databázy záberov môže byť poškodený. Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne vyberiete položky [Setup] [ Media Settings] [Repair Img. DB F.] nahrávacie médium (modely s internou pamäťou). Pamäťová karta je poškodená. Naformátujte pamäťovú kartu pomocou kamkordéra (str. 34). Je vložená nekompatibilná pamäťová karta (str. 17). Pamäťová karta je chránená proti zápisu. Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený iným zariadením. Kamkordér je nestabilný, a preto môže ľahko dôjsť k chveniu kamery. Pri snímaní držte kamkordér pevne obomi rukami. Upozorňujeme, že výstražný indikátor chvenia nezmizne. Nahrávacie médium je plné. Počas spracovávania nie je možné nahrávať fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova skúste nahrávať.

Informácie o manipulácii s kamkordérom Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Informácie o používaní a údržbe Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér za kryt konektorov ani za časti uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Obrazovka LCD Batéria Built-in USB Cable Kamkordérom nemierte na slnko. Môže to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba pri slabšom svetle, napríklad za súmraku. Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte ani neuchovávajte na miestach uvedených nižšie. Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom mieste. Nikdy ich nevystavujte teplotám nad 60 C, ako napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku, pretože sa môžu zdeformovať alebo poškodiť. V blízkosti silného magnetického poľa alebo na mieste vystavenom pôsobeniu mechanických vibrácií, pretože kamkordér nemusí pracovať správne. Na mieste vystavenom silným rádiovým vlnám alebo žiareniu, pretože kamkordér nemusí nahrávať správne. V blízkosti zariadení na príjem vysielaného signálu, ako je napríklad televízor alebo rádio, pretože sa môže vyskytnúť šum. Na pieskovej pláži alebo v inom prašnom prostredí, pretože po vniknutí piesku alebo prachu do kamkordéra už kamkordér nemusí pracovať správne. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť. V blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môžu byť obrazovka LCD alebo objektív vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Toto poškodzuje obrazovku LCD. Ak chcete prístroj používať pri napájaní jednosmerným alebo striedavým prúdom, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode na používanie. Nedovoľte, aby kamkordér navlhol (napríklad od dažďa alebo od morskej vody). Ak kamkordér navlhne, nemusí pracovať správne. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť. Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred ďalším použitím ho dajte skontrolovať u predajcu spoločnosti Sony. S prístrojom zaobchádzajte šetrne, nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte zaobchádzaniu s objektívom. Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD zatvorte. Pri používaní kamkordér neobaľujte uterákmi ani žiadnymi inými predmetmi. Pri odpájaní napájacieho kábla ťahajte za zástrčku, nie za kábel (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu). Iné/Register 39 SK