Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Poznámky Během

Poznámky Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery akumulátor nebo napájecí adaptér. Indikátor přístupu (s. 17) svítí nebo bliká Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká Transfokace Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost obrazu, posuňte páčku funkce zoom v odpovídajícím směru. W (širokoúhlý záběr): Širší zorný úhel T (teleobjektiv): Pohled zblízka Ve výchozím nastavení lze zvětšovat obrazy až na tyto hodnoty: 27 násobný optický zoom (modely s funkcí elektronický SteadyShot) 50 násobný rozšířený zoom (modely s funkcí optický SteadyShot) Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejší změny měřítka. Další zvětšení obrazů (Extended Zoom) (Modely s funkcí elektronický SteadyShot) Nastavte [ SteadyShot] na [Standardní] nebo [Vyp.] (s. 32). Obrazy lze zvětšit až na 32 násobek původní velikosti rozšířením širokého úhlu. Automatický výběr vhodného nastavení podle podmínek nahrávání (Inteligentní auto) Vyberte [Zap.] na obrazovce snímání videoklipů či fotografií, namiřte videokameru na objekt a zaznamenejte jej. 20 CZ

Přehrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Uložené snímky je možné vyhledat podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události). 1 Otevřete obrazovku LCD a stiskem tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání. Režim přehrávání je možné aktivovat výběrem na obrazovce LCD. 2 Klepnutím na / přesuňte požadovanou událost do středu () a poté ji vyberte (). Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času. 3 4 Vyberte snímek. Videokamera začne přehrávat od vybraného snímku až k poslednímu snímku v události. Vyberte příslušná tlačítka na obrazovce LCD pro různé operace přehrávání. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 Hlasitost / Předchozí/další 00:00:00 Vymazat / Rychlé přetáčení zpět/vpřed Kontext / Přehrávání/pozastavení Zastavení Spuštění/zastavení prezentace V závislosti na přehrávaném obrazu se nemusejí zobrazit některá tlačítka popsaná výše. 21 CZNahrávání/přehrávání