Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Riešenie problémov Ak

Riešenie problémov Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Ak pri používaní kamkordéra narazíte na problémy, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozrite si zoznam (str. 36 až 38) a skontrolujte kamkordér. Odpojte zdroj napájania, po uplynutí 1 minúty ho znova pripojte a zapnite kamkordér. Vyberte položky [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Ak vyberiete položku [Initialize], všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín sa vynulujú. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. V závislosti od problému bude možno potrebné inicializovať alebo vymeniť aktuálnu internú pamäť kamkordéra (modely s internou pamäťou). Ak to urobíte, údaje uložené v internej pamäti sa odstránia. Nezabudnite preto pred odoslaním kamkordéra do opravy uložiť všetky údaje z internej pamäte na iné (záložné) médium. Za akúkoľvek stratu údajov uložených v internej pamäti neposkytujeme žiadne odškodnenie. Počas opravy môžeme skontrolovať určité malé množstvo údajov uložených v internej pamäti, aby sme vyriešili problém. Predajca spoločnosti Sony však nebude kopírovať ani uchovávať vaše údaje. 36 SK Iné/Register Podrobné informácie o príznakoch kamkordéra nájdete v príručke Používateľská príručka „Handycam“ (str. 5). Ďalšie informácie o pripojení kamkordéra k počítaču nájdete v pomocníkovi „PlayMemories Home Help Guide“ (str. 28). Napájanie sa nezapne. Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru (str. 13). Konektor sieťového adaptéra striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) bol odpojený zo sieťovej zásuvky. Zapojte ho do sieťovej zásuvky (str. 14). Kamkordér nepracuje napriek tomu, že napájanie je zapnuté. Po zapnutí napájania kamkordéru trvá niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie. Nejde o poruchu. Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po 1 minúte zdroj napájania znova pripojte. Kamkordér sa zahrieva. Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať. Nejde o poruchu. Napájanie sa náhle preruší. Použite sieťový adaptér striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) (str. 14). Pri predvolenom nastavení sa kamkordér automaticky vypína po približne 2-minútovej nečinnosti ([Power Save]) (str. 35), prípadne znova zapnite napájanie. Nabite batériu (str. 13).

Stlačením tlačidla START/STOP alebo tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie záberov. Zobrazuje sa obrazovka prehrávania. Zastavte prehrávanie a vyberte položky [Shooting Mode] [ Movie] alebo [ Photo]. Kamkordér ešte stále nahráva práve nasnímaný záber na nahrávacie médium. Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové videozáznamy ani fotografie. Nahrávacie médium je plné. Odstráňte nepotrebné zábery (str. 22). Celkový počet videozáznamov alebo fotografií prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte nepotrebné zábery (str. 22). Softvér „PlayMemories Home“ nie je možné nainštalovať. Na inštaláciu softvéru „PlayMemories Home“ je potrebné pripojenie na internet. Skontrolujte prostredie počítača alebo inštalačný postup potrebný na nainštalovanie softvéru „PlayMemories Home“. Softvér „PlayMemories Home“ nepracuje správne. Ukončite program „PlayMemories Home“ a reštartujte počítač. Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom. Odpojte všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a kamkordéra od konektorov USB na počítači. Odpojte Built-in USB Cable od počítača a reštartujte počítač. Potom znova pripojte počítač a kamkordér v správnom poradí. Keď sú k vstavanému káblu Built-in USB Cable a ku konektoru USB kamkordéra pripojené externé zariadenia v rovnakom čase, odpojte zariadenie, ktoré nie je pripojené k počítaču. Zobrazenie vlastnej diagnostiky/ výstražné indikátory Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Ak sa na obrazovke LCD zobrazia indikátory, skontrolujte nasledujúce možnosti. Ak problém pretrváva aj napriek tomu, že ste sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak ich budete kontaktovať, poskytnite im všetky čísla kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C alebo písmenom E. Pri zobrazení niektorých výstražných indikátorov na obrazovke môže zaznieť melódia. C:04: Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“ (radu V). Použite batériu „InfoLITHIUM“ (radu V) (str. 13). Bezpečne zapojte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) do konektora DC IN kamkordéra (str. 14). C:06: Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto. C:13: / C:32: Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a pokračujte v práci s kamkordérom. E:: Postupujte podľa krokov z postupu č. na strane 36. 37 SK Iné/Register