Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Hongrois

Blízko silných

Blízko silných rádiových vln nebo radiace. Funkce nahrávání videokamery by mohly být narušeny. Blízko zařízení s tunerem, například televizorů nebo rozhlasových přijímačů. Mohly by vzniknout šumy. Na písečné pláži nebo v prašném prostředí. Pokud se do videokamery dostane písek, mohla by se poškodit. Některá poškození nelze opravit. Blízko oken či venku, kde mohou být obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu svitu. To poškozuje obrazovku LCD. Při napájení střídavým či stejnosměrným proudem používejte volitelné příslušenství doporučené v tomto návodu. Nevystavujte videokameru působení vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit poškození videokamery. Některá poškození nelze opravit. Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat v odborném servisu Sony. Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání, upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při manipulaci s objektivem. Když videokameru nepoužíváte, nechte obrazovku LCD zavřenou. Nepoužívejte videokameru zabalenou v nějakém předmětu, jako je ručník. Při odpojování napájecího kabelu jej držte za zástrčku, nikoliv za kabel (modely s napájecím adaptérem). Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např. položením těžkých předmětů na něj (modely s napájecím adaptérem). Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru. Udržujte kovové kontakty čisté. Při vytečení elektrolytu z akumulátoru postupujte takto: Obraťte se na autorizovaný servis Sony. 38 CZ Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se dostal do styku s vaší pokožkou. Dostane-li se vám kapalina do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody a navštivte lékaře. Nepoužíváte-li videokameru delší dobu Chcete-li videokameru uchovat v optimálním stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů. Před dlouhodobějším skladováním modul akumulátoru vybijte. Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na obrazovce LCD zobrazí indikátor. Poznámky k nabíjení pomocí kabelu USB Nabíjení zřejmě nebude možné se všemi počítači. Pokud videokameru připojíte k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, bude akumulátor přenosného počítače sloužit k nabíjení, dokud se úplně nevybije. Nenechávejte videokameru připojenou k počítači takovým způsobem. Nabíjení pomocí počítače vlastní či upravené konstrukce nebo prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno. Jsou-li k počítači připojena jiná zařízení USB, videokamera nemusí pracovat správně.

Je-li videokamera připojena k počítači nebo příslušenství Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození videokamery. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty; to může způsobit chybnou funkci videokamery. Je-li videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím USB a je zapnuto napájení videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat. Poznámky k volitelnému příslušenství Doporučujeme používat originální příslušenství Sony. Originální příslušenství Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Péče o obrazovku LCD Ponecháte-li na obrazovce LCD otisky prstů, krém na ruce atd., dojde k odstranění vrstvy z obrazovky LCD. Proto je otřete co nejdříve. Otřete-li obrazovku LCD větší silou např. papírovým kapesníkem, může dojít k poškrábání vrstvy na obrazovce LCD. Zašpiní-li se obrazovka LCD otisky prstů či prachem, doporučujeme je opatrně odstranit z obrazovky, kterou pak vyčistěte měkkým hadříkem apod. Obrazovka LCD Na obrazovku LCD příliš netlačte, mohlo by dojít k nerovnoměrnému zobrazení barev či jinému poškození. Pokud videokameru používáte v chladném prostředí, může se na obrazovce LCD objevit reziduální obraz. Nejedná se o závadu. Během provozu se zadní strana obrazovky LCD zahřívá. Nejedná se o závadu. Čištění povrchu a objektivu projektoru (Modely s projektorem) Povrch videokamery a objektiv opatrně otřete měkkým hadříkem, jako je čisticí tkanina nebo hadřík na čištění skla. Jsou-li videokamera a objektiv projektoru velmi špinavé, očistěte její povrch a objektiv měkkým hadříkem navlhčeným vodou a pak otřete videokameru a objektiv projektoru suchým hadříkem. Aby nedošlo k deformaci videokamery, poškození povrchové úpravy nebo poškrábání objektivu, vyhněte se následujícím situacím: Použití chemikálií, jako jsou ředidlo, benzin, alkohol, chemické textilie, repelent, insekticid a opalovací krém Manipulace s videokamerou, máte-li ruce potřísněny výše uvedenými látkami Dlouhodobější kontakt videokamery s pryžovými nebo vinylovými předměty Údržba a skladování objektivu V následujících případech je nutné očistit povrch čočky objektivu měkkým hadříkem: Na povrchu čočky jsou otisky prstů V horkém nebo vlhkém prostředí Je-li objektiv vystaven působení slané vody, např. u moře Přechovávejte jej v dobře větraném a bezprašném prostředí. Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně čistěte a uložte dle pokynů uvedených výše. 39 CZ Ostatní/rejstřík