Views
6 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Mise hors service du

Mise hors service du stabilisateur (fonction STEADYSHOT) – CCD-TR640E/TR840E/TR845E seulement Quand le stabilisateur est en service, il compense les bougés du camescope. Vous pouvez désactiver le stabilisateur quand vous n’en avez pas besoin. L’indicateur s’allume quand vous débrayez le stabilisateur. N’utilisez pas le stabilisateur quand vous filmez un sujet stationnaire avec un pied photographique. Vous pouvez mettre en ou hors service le stabilisateur en réglant STEADYSHOT sur ON ou OFF dans le menu (p.34). Pour remettre le stabilisateur en service Réglez STEADYSHOT sur ON dans le menu. Remarques sur le stabilisateur •Le stabilisateur ne corrige pas les bougés excessifs du camescope. •Quand vous mettez le stabilisateur en et hors service dans le menu l’exposition peut changer. •Le stabilisateur ne fonctionne pas en mode 16:9 FULL. Quand vous réglez STEADYSHOT sur ON dans le menu, l’indicateur clignote. Uitschakelen van de STEADYSHOT beeldstabilisatie – alleen voor de CCD-TR640E/TR840E/ TR845E Met de “STEADYSHOT” beeldstabilisatie ingeschakeld zal de camcorder automatisch compenseren voor trillingen waaraan het apparaat blootstaat. U kunt de STEADYSHOT functie uitschakelen wanneer u deze niet nodig hebt. De aanduiding licht op wanneer u de beeldstabilisatie uitschakelt. Gebruik de STEADYSHOT beeldstabilisatie niet bij het filmen van een stilstaand onderwerp, met de camcorder op een statief. U kunt de STEADYSHOT beeldstabilisatie in het keuzemenu op “ON” of “OFF” zetten (zie blz. 34). Weer inschakelen van de STEADYSHOT beeldstabilisatie Zet de STEADYSHOT functie in het keuzemenu op “ON”. Opmerkingen betreffende de STEADYSHOT functie •Als de camera te sterk beweegt, zal het beeld ook met deze functie niet voldoende gestabiliseerd worden. •Bij in- en uitschakelen van de STEADYSHOT functie kan de belichting wel eens variëren. •De STEADYSHOT beeldstabilisatie zal niet werken wanneer u hebt ingesteld op de “16:9 FULL” breedbeeld-opnamefunctie. Wanneer u dan de STEADYSHOT functie in het keuzemenu op “ON” zet, gaat de aanduiding knipperen. 62

Recherche d’un passage d’après la date d’enregistrement Opzoeken van de eerste opname van een bepaalde dag – CCD-TR845E seulement Vous pouvez localiser un passage entre deux dates d’enregistrement grâce au code de données qui s’enregistre automatiquement sur la bande. Il existe deux modes de recherche: •Recherche d’une date particulière et lecture à partir de celle-ci (Localisation d’une date) •Recherche du début de chaque enregistrement, date par date, et lecture des 10 premières secondes de chacun (Balayage des dates) 4.7.1998 5.7.1998 31.12.1998 V [a] Chaque fois que vous appuyez sur DATE, le mode change de la manière suivante: Localisation d'une date Balayage n des dates n hors service V [b] – alleen de CCD-TR845E U kunt op een cassette met video-opnamen het overgangspunt tussen twee opnamedata opzoeken, aan de hand van de opnamegegevens die automatisch op de band worden vastgelegd. Deze zoekfunctie kunt u op twee manieren gebruiken: •U kunt de eerste opname van een bepaalde dag opzoeken om de band automatisch vanaf dat punt weer te geven (datum-zoekfunctie), of •U kunt het begin van alle opnamedagen één voor één doornemen, waarbij van elke dag alleen de eerste tien seconden van de opname worden weergegeven (data-doorloopfunctie). V [c] Telkens wanneer u op de DATE zoektoets drukt, verspringt de zoekfunctie als volgt: Datumzoekfunctie n Datadoorloopfunctie n zoekfuncties uitgeschakeld Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties Il est conseillé de raccorder le camescope à un téléviseur ou magnétoscope pour regarder l’image sur l’écran de télévision. Si les indicateurs du viseur n’apparaissent pas sur l’écran de télévision pendant le visionnage, appuyez sur DISPLAY de la télécommande. Pour localiser une date (1) Réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER. Les touches de transport de bande s’allument. (2) Appuyez sur DATE de la télécommande. (3) Si la position actuelle sur la bande est [b], appuyez sur 0 pour rechercher vers [a] ou sur ) pour rechercher vers [c] . Voor deze zoekfuncties is het aanbevolen de camcorder aan te sluiten op uw TV-toestel of videorecorder, zodat de beelden op het TVscherm kunt zien. Als de aanduidingen in de zoeker tijdens de bediening niet op het TVscherm verschijnen, drukt u dan op de DISPLAY toets van de afstandsbediening. Zoeken naar de eerste opname van een bepaalde dag (1) Zet de POWER schakelaar in de “PLAYER” stand. De bandlooptoetsen lichten op. (2) Druk op de DATE zoektoets van de afstandsbediening. (3) Wanneer u zich bij het punt [b] op de band bevindt, drukt u op de 0 terugspoeltoets om in de richting van [a] te zoeken of op de ) vooruitspoeltoets om in de richting van [c] te zoeken. 63