Views
6 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Néerlandais

Localisation d’un

Localisation d’un repère Suppression d’un index (1) Localisez l’index que vous voulez supprimer en utilisant la recherche d’index ou le balayage d’index. (2) Appuyez sur ERASE de la télécommande pendant 2 à 10 secondes quand le programme souhaité est reproduit. Quand l’index est supprimé, le camescope revient au mode de balayage, si vous avez utilisé le balayage d’index à l’étape 1. Si vous avez utilisé la recherche d’index, la lecture redevient normale. 1 INDEX REW FF Opzoeken van een gemarkeerd indexpunt Wissen van een indexsignaal (1) Zoek het indexsignaal dat u wilt wissen op, met de index-zoekfunctie of de indexdoorloopfunctie. (2) Druk binnen 2 à 10 seconden na het starten van de weergave op de ERASE toets van de afstandsbediening. Nadat het indexsignaal gewist is, keert de camcorder terug naar de index-doorloopfunctie, als u die gebruikte in stap 1. Gebruikte u de index-zoekfunctie, dan schakelt de camcorder na het wissen over op normale weergave. 2 ERASE 70 Remarques sur la suppression d’index •Appuyez sur ERASE pendant plus de 2 secondes après le commencement de la lecture du programme souhaité. •Vous ne pouvez pas supprimer d’index sur les cassettes dont le repère rouge est visible. •Quand un index est supprimé, vous ne pouvez pas entendre le son et une bande noire apparaît au bas de l’image, mais cela n’a aucune influence sur le son et l’image enregistrés. •Le camescope peut repérer les index inscrits par un magnétoscope, mais il ne peut pas les supprimer. Les magnétoscopes avec fonction d’indexation peuvent détecter les index inscrits par le camescope, mais ils ne peuvent pas les supprimer. •Un index peut être supprimé quand vous faites un PCM sur un autre magnétoscope à l’endroit où l’index était inscrit. Remarque sur le code de données Quand un index est supprimé, le code de données insout sur la même partie de la bande est également supprimé. Opmerkingen over het wissen van indexsignalen •Druk pas 2 seconden na het starten van de weergave op de ERASE toets. •Op een videocassette waarvan het wispreventienokje is ingeschoven, zodat het rode merkteken zichtbaar is, zult u geen indexsignaal kunnen wissen. •Terwijl het indexsignaal wordt gewist, zult u geen geluidsweergave hebben en verschijnt er onder in het beeld een zwarte balk. Het opgenomen beeld en geluid worden hier echter niet door beïnvloed. •Deze camcorder is wel in staat om indexsignalen die met een andere videorecorder zijn aangebracht op te sporen, maar kan deze niet wissen. Een videorecorder met een indexfunctie is wel in staat om de indexsignalen die met deze camcorder zijn aangebracht op te sporen, maar kan deze ook niet wissen. •Het kan gebeuren dat een indexsignaal wordt gewist wanneer u een PCM digitale geluidsopname maakt op een bandgedeelte waar een indexsignaal is aangebracht. Opmerking over de opnamegegevens Als een indexsignaal wordt gewist, worden de Data Code opnamegegevens op hetzelfde gedeelte van de band ook gewist.

Inscription du code temporel RC sur une cassette enregistrée Aanbrengen van de RC tijdcode op een eerder opgenomen cassette – CCD-TR845E seulement Vous pouvez inscrire le code temporel RC sur une cassette enregistrée. Utilisez pour cela la télécommande. Avant de commencer, il est conseillé de régler COUNTER sur TIME CODE dans le menu pour afficher le code temporel RC. Il est conseillé de raccorder le camescope à un téléviseur ou magnétoscope pour regarder l’image sur l’écran de télévision. Si les indicateurs du viseur n’apparaissent pas sur l’écran de télévision pendant le visionnage, appuyez sur DISPLAY de la télécommande. (1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert, réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER. (2) Rembobinez la bande jusqu’à son début et mettez le camescope en mode de pause de lecture. (3) Appuyez sur TIME CODE WRITE de la télécommande. L’indicateur TIME CODE WRITE apparaît dans le viseur et l‘indicateur WRITE clignote. (4)Appuyez sur ( ou P pour démarrer la lecture. L’indicateur WRITE cesse de clignoter et le code temporel RC s’inscrit à compter de 0:00:00:00. 1 POWER CAMERA OFF PLAYER – alleen voor de CCD-TR845E U kunt op een cassette die reeds opnamen bevat, desgewenst een RC tijdcode aanbrengen. Gebruik hiervoor de afstandsbediening. Het is aanbevolen voor u hiermee begint, de COUNTER instelling in het keuzemenu op “TIME CODE” te zetten, zodat u de RC tijdcode kunt zien. Voor deze zoekfuncties is het aanbevolen de camcorder aan te sluiten op uw TV-toestel of videorecorder, zodat de beelden op het TVscherm kunt zien. Als de aanduidingen in de zoeker tijdens de bediening niet op het TVscherm verschijnen, drukt u dan op de DISPLAY toets van de afstandsbediening. (1) Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en schuif de schakelaar in de “PLAYER” stand. (2) Spoel de cassetteband terug naar het begin en zet de camcorder in de weergave-pauzestand. (3) Druk op de TIME CODE WRITE toets van de afstandsbediening. De “TIME CODE WRITE” aanduiding verschijnt in de zoeker, waarbij het woord “WRITE” knippert. (4) Druk op de ( weergavetoets of de P pauzetoets om de weergave te starten. De “WRITE” aanduiding stopt met knipperen en de RC tijdcode wordt aangebracht, te beginnen met “0:00:00:00”. Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties 2 REW 3 TIME CODE WRITE -:--:--:-- TIMECODE WRITE PLAY PAUSE 4 PLAY PAUSE 0:00:00:01 TIMECODE WRITE Pour arrêter l’inscription du code temporel RC Appuyez sur p (ou sur toute autre touche de transport de bande). Stoppen met aanbrengen van de RC tijdcode Druk op de p stoptoets (of op een andere bandloopfunctietoets). 71