Views
8 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Français

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation Français

Création de titres

Création de titres personnalisés Pour modifier un titre mémorisé A l’étape 3, sélectionnez CUSTOM1 ou CUSTOM2 selon le titre que vous voulez modifier, puis changez-le. Remarque Vous ne pouvez pas enregistrer un titre de plus de 20 caractères. S’il vous faut plus de 5 minutes pour entrer les caractères alors qu’une cassette est dans le camescope L’alimentation est coupée mais les caractères que vous avez saisis restent. Baissez le commutateur d’attente puis relevez-le, et recommencez à partir de l’étape 1. Pour supprimer un titre A l’étape 4, tournez la molette de commande pour sélectionner [M] , puis appuyez sur la molette. Le dernier caractère est supprimé. Répétez cette opération pour supprimer tous les caractères. N’effacez pas le titre en sélectionnant des espaces blancs, sinon ces espaces blancs seront mémorisés comme titre. Samenstellen van uw eigen titelbeelden Aanpassen van een reeds eerder vastgelegde titel Volg de bovenstaande aanwijzingen, kies in stap 3 “CUSTOM 1” of “CUSTOM 2” voor de titel die u wilt aanpassen en wijzig de titel of voer een nieuwe titel in. Opmerking Een titel kan niet meer dan 20 lettertekens bevatten. Als het samenstellen van uw eigen titel meer dan vijf minuten duurt, met een cassette in de camcorder De stroomvoorziening zal automatisch worden uitgeschakeld. De eenmaal ingevoerde lettertekens blijven echter in het geheugen bewaard. Draai de STANDBY schakelaar eenmaal omlaag en dan weer omhoog en volg de aanwijzingen voor de titelsamenstelling weer vanaf stap 1. Wissen van een zelfgemaakte titel Draai in stap 4 aan de menuregelknop om in te stellen op het “M” invoerpijltje en druk de regelknop dan in. Het laatste letterteken wordt dan gewist. Herhaal dit tot alle letters zijn verdwenen. Het is niet aanbevolen om een gehele titel te vervangen door spaties; er wordt dan een blanco titel in het geheugen vastgelegd, hetgeen tot verwarring kan leiden. Insertion d’une scène au milieu d’un enregistrement – CCD-TR845E seulement Vous pouvez insérer une scène au milieu d’un enregistrement en désignant le début et la fin de l’insertion. Le passage qui se trouve entre ces deux points sera effacé. Si le code temporel RC apparaît, réglez COUNTER sur NORMAL dans le menu et affichez le compteur de bande. Invoegen van nieuwe beelden in bestaande video-opnamen – alleen de CCD-TR845E Bij een videocassette die reeds opnamen bevat kunt u een nieuwe opname inlassen door het opname-beginpunt en opname-eindpunt in te voeren. De eerdere opnamen daartussen worden hierbij gewist. Deze procedure werkt aan de hand van de bandteller; als de RC tijdcode wordt aangegeven, zet u eerst in het menusysteem de COUNTER instelling op “NORMAL”, zodat de bandteller verschijnt. 58

Insertion d’une scène au milieu d’un enregistrement Invoegen van nieuwe beelden in bestaande video-opnamen (1) Alors que le camescope est en mode d’attente, appuyez en continu sur + (lecture vers l’avant) ou – (lecture vers l’arrière) d’EDITSEARCH et relâchez la touche à l’endroit où l’insertion doit prendre fin [b]. Le camescope revient en mode d’attente. (2) Appuyez sur COUNTER RESET. Le compteur revient à zéro. (3) Appuyez en continu sur le côté – d’EDITSEARCH et relâchez la touche au point où l’insertion doit commencer [a]. (4) Appuyez sur ZERO MEM de la télécommande. L’indicateur ZERO MEM clignote. (5) Appuyez sur START/STOP pour commencer l’enregistrement. L’enregistrement s’arrête automatiquement quand le compteur atteint zéro. [a] [b] (1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en houd dan de “+” (voorwaarts) of “–” (terugwaarts) kant van de EDITSEARCH toets ingedrukt tot u het punt bereikt waar de ingelaste opname moet eindigen, en laat de toets op dat punt los [b]. De camcorder komt dan weer in de opnamepauzestand. (2) Druk op de COUNTER RESET toets om de bandteller op nul terug te zetten. (3) Blijf nu de “–” min-kant van de EDITSEARCH toets ingedrukt houden tot u in de terugwaarts weergegeven beelden het punt bereikt waar de ingelaste opname moet beginnen, en laat de toets op dat punt los [a]. (4) Druk op de ZERO MEM toets van de afstandsbediening om hier de nulpuntterugkeerfunctie in te schakelen. De “ZERO MEM” aanduiding gaat knipperen. (5) Druk op de START/STOP toets wanneer u wilt beginnen met opnemen. Het inlassen van de nieuwe opname begint, om automatisch te stoppen wanneer de bandteller het nulpunt bereikt. Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties 1 3 2 EDITSEARCH EDITSEARCH COUNTER RESET STBY 0:00:00 4 ZERO MEM 5 LOCK STANDBY START/STOP STBY –0:01:23 ZERO MEM –0:01:22 ZERO MEM Pour changer le point final de l’insertion Appuyez sur ZERO MEM pour effacer l’indicateur ZERO MEM, puis répétez les étapes 2 à 5. Aanpassen van het eindpunt van de nieuwe opnamen Druk op de ZERO MEM toets zodat de “ZERO MEM” aanduiding verdwijnt en herhaal dan de stappen 2 t/m 5. 59