Views
7 months ago

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Sony CCD-TR412E - CCD-TR412E Consignes d’utilisation

Retour à un point

Retour à un point mémorisé d’un enregistrement Remarques sur ZERO MEM •Quand vous appuyez sur ZERO MEM, le point zéro du compteur est mémorisé. Appuyez une nouvelle fois sur ZERO MEM avant de rembobiner la bande pour annuler la mémoire. •La fonction est automatiquement annulée une fois que la bande a été rembobinée ou avancée jusqu’au point mémorisé. •ZERO MEM ne fonctionne pas pendant l’enregistrement ou la lecture. Terugkeren naar een eerder vastgelegd punt Opmerkingen over de ZERO MEM terugkeerfunctie •Als u de ZERO MEM toets indrukt, wordt het teller-nulpunt in het geheugen vastgelegd. Druk voor het terugspoelen nogmaals op de ZERO MEM toets als u deze functie wilt uitschakelen. •Wanneer u de band eenmaal terugspoelt of vooruitspoelt naar het punt dat u met de nulgeheugenfunctie heeft vastgelegd, wordt de ZERO MEM functie automatisch uitgeschakeld. •Druk pas ná het stopzetten van de band op de ZERO MEM toets, want deze werkt niet tijdens weergeven of opnemen. 66 Localisation d’un repère – CCD-TR845E seulement Vous pouvez facilement localiser le début d’un programme en inscrivant un index pendant l’enregistrement ou la lecture et en recherchant ensuite cet index. Il est conseillé de raccorder le camescope à un téléviseur ou magnétoscope pour regarder l’image sur l’écran de télévision. Si les indicateurs du viseur n’apparaissent pas sur l’écran de télévision pendant le visionnage, appuyez sur DISPLAY de la télécommande. Inscription d’un index Vous pouvez inscrire un index pendant la lecture ou l’enregistrement. Inscription d’un index au début de l’enregistrement ou de la lecture Appuyez sur INDEX MARK de la télécommande en mode d’attente d’enregistrement ou de pause de lecture. L’indicateur INDEX MARK apparaît dans le viseur et l’indicateur MARK clignote. Quand l’enregistrement ou la lecture commence, l’indicateur MARK cesse de clignoter pour signaler que l’index est en train d’être inscrit, puis l‘indicateur INDEX MARK disparaît. Opzoeken van een gemarkeerd indexpunt – alleen de CCD-TR845E Het begin van een bepaalde opname zult u later gemakkelijk kunnen terugvinden aan de hand van een zogenaamd indexsignaal, dat u tijdens weergave of opname op de band vastlegt. Voor deze zoekfuncties is het aanbevolen de camcorder aan te sluiten op uw TV-toestel of videorecorder, zodat de beelden op het TVscherm kunt zien. Als de aanduidingen in de zoeker tijdens de bediening niet op het TVscherm verschijnen, drukt u dan op de DISPLAY toets van de afstandsbediening. Aanbrengen van indexsignalen U kunt zowel tijdens opnemen als afspelen bij elk gewenste punt een indexsignaal op de cassetteband aanbrengen. Aanbrengen van een indexsignaal aan het begin van de opname of weergave Druk in de opnamepauzestand of de weergavepauzestand tijdens op de INDEX MARK toets van de afstandsbediening. De “INDEX MARK” aanduiding verschijnt dan in de zoeker, met het woord “MARK” knipperend. Wanneer het weergeven of opnemen begint, stopt de “MARK” aanduiding met knipperen, ten teken dat het indexsignaal is vastgelegd. Vervolgens verdwijnt de “INDEX MARK” aanduiding.

Localisation d’un repère Inscription d’un index pendant l’enregistrement ou la lecture Appuyez sur INDEX MARK de la télécommande au point où vous voulez revenir par la suite. Opzoeken van een gemarkeerd indexpunt Aanbrengen van een indexsignaal tijdens opnemen of weergeven Druk bij het punt dat u later wilt terugvinden op de INDEX MARK toets van de afstandsbediening. Remarques sur l’indexation •Veillez à inscrire les index à au moins deux minutes d’intervalles, sinon la recherche ne se fera pas correctement. •Si vous arrêtez l’enregistrement pendant l’inscription d’un index (l’indicateur INDEX MARK est allumé dans le viseur), la recherche ne se fera peut-être pas correctement. •Si vous inscrivez un index sur la bande alors que le code de données est enregistré, le code de données sera effacé au point où vous avez inscrit l’index. Lors de la lecture de la cassette, le camescope affichera le code de données jusqu’au point situé immédiatement avant le code qui a été effacé. •Une bande noire apparaît si vous marquez un index pendant la lecture et le son n’est pas audible, mais cela n’a aucune influence sur l’image et le son enregistrés. •Vous ne pouvez pas inscrire d’index sur une cassette dont le repère rouge est visible. •Vous ne pouvez pas inscrire d’index sur une cassette enregistrée en NTSC. •Vous ne pouvez pas inscrire d’index pendant l’enregistrement en mode 5SEC, l’neregistrement avec la touche START/STOP seulement ou pendant la sortie en fondu. MARK INDEX MARK Opmerkingen betreffende de index-markering •Er dient altijd een pauze van tenminste 2 minuten tussen twee indexsignalen aanwezig te zijn. Indien meerdere indexsignalen binnen een interval van 2 minuten (bij normale bandloop) op de band worden vastgelegd, is het mogelijk dat het apparaat niet naar behoren functioneert. •Als u stopt met opnemen terwijl het indexsignaal wordt aangebracht (d.w.z. terwijl de “INDEX MARK” aanduiding knippert in de zoeker), kan het gebeuren dat het zoeken later niet naar wens verloopt. •Bij het aanbrengen van een indexsignaal op de band zal de camcorder op dit punt de Data Code opnamegegevenscode automatisch wissen. Bij het afspelen van deze videocassette zal de camcorder dan, in plaats van de gewiste opnamegegevens, de daaraan voorafgaande opnamegegevens blijven aangeven. •Wanneer u tijdens het afspelen een indexsignaal aanbrengt, zal er een zwarte balk in beeld verschijnen en zal het geluid enkele ogenblikken lang niet doorkomen. De indexmarkering heeft echter geen invloed op het beeld en geluid van de bestaande opnamen. •Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te brengen op een videocassette die met het wispreventienokje tegen opnemen beveiligd is. •Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te brengen op een videocassette die NTSC opnamen bevat. •Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te brengen tijdens opnemen in de “5 SEC” stand of de “ ” START/STOP druktoets-stand, of tijdens het uit-faden. Opérations avancées/Uitgebreide bedieningsfuncties 67