Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Батерия n172 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? Можете да проверите индикатора за зареждане за статуса на заряда на батерията. Вижте Зареждане на батерията (стр. 28) за повече информация. Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток, компютърът се захранва от електрическия контакт дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Заредете батерията, когато: ❑ Зарядът на батерията е изчерпан и индикаторът на захранването и индикаторът за зареждане мигат. ❑ Не сте използвали батерията за дълъг период от време. Кога трябва да сменя батерията? Когато батерията достигне края на експлоатационния си живот се показва съобщение да я смените. Можете да проверите капацитета за зареждане на батерията чрез функцията Battery на VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, загряването на батерията, докато компютърът се захранва от нея, е нормално явление.

Отстраняване на неизправности > Батерия n173 N Може ли компютърът да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията? Компютърът може да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията, но някои програми и периферни устройства забраняват на системата да превключва към този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вижте Използване на режим на хибернация (стр. 35) за информация как можете ръчно да активирате режим на хибернация. Защо не мога напълно да заредя батерията? Активирана е функция за грижи към батерията с цел удължаване на експлоатационния й цикъл в VAIO Control Center. Проверете настройките във VAIO Control Center. Какво трябва да направя, ако докато компютърът влиза в режим на хибернация, изскочи съобщение за несъвместимост или неправилна инсталация? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на това, че батерията не е поставена правилно. За да разрешите този проблем, изключете компютъра и натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди с помощта на тънък продълговат предмет (например кламер). Ако това не реши проблема, отстранете батерията и я поставете отново. Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, изключете компютъра и отстранете батерията с висок капацитет. Ако това не реши проблема, натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди. Ако проблемът не се разреши, отстранете и двете батерии и ги поставете отново. За информация как да инсталирате и отстранявате батерията вижте Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 22). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).