Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n134 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamät’ové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby vášho výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamät’ového modulu sa obrát’te na vášho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámený s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamät’ inštalovat’ sám. ❑ Nemali by ste sa dotýkat’ konektorov ani otvárat’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi. Požiadajte niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony o pomoc. Ak chcete nájst’ najbližšie stredisko alebo agenta, prečítajte si Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Druh modulu a množstvo nainštalovanej pamäti na vašom počítači sa môže odlišovat’, v závislosti od kúpeného modelu. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n135 N Pridávanie a odoberanie pamäte Ak potrebujete rozšírit’ funkcionalitu vášho počítača, môžete zväčšit’ veľkost’ pamäte výmenou inštalovaného pamät’ového modulu. Predtým, ako rozšírite pamät’ vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách. Poznámky o pridávaní pamät’ových modulov ❑ ❑ ❑ ❑ Pred pridaním alebo vybraním pamät’ových modulov počítač určite položte na rovný povrch. Pri výmene pamäte buďte opatrný. Nesprávna inštalácia pamät’ových modulov môže spôsobit’ poškodenie vášho systému. Toto poškodenie môže viest’ k zrušeniu záruky od výrobcu. Používajte iba také pamät’ové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nedeteguje niektorý pamät’ový modul alebo operačný systém Windows sa stane nestabilný, obrát’te sa na distribútora alebo výrobcu vášho pamät’ového modulu. Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodit’ elektronické komponenty. Predtým, ako sa dotknete pamät’ového modulu, zabezpečte nasledovné: ❑ ❑ ❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie elektronických zariadení. Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích zdrojov (batéria a napájací adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov a sietí. Nedodržanie tohto pokynu môže viest’ k úrazu alebo poškodeniu zariadenia. ESD môže poškodit’ pamät’ové moduly a iné komponenty. Pamät’ové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú elektrostatický náboj (napríklad celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou čast’ou šasi.