Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n186 N Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ médiá Blu-ray Disc alebo počas prehrávaní médií Blu-ray Disc sa počítač stane nestabilný? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu médií Blu-ray Disc. Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami musíte aktualizovat’ kľúč AACS. Ak dostanete výzvu na aktualizáciu kľúča AACS, postupujte podľa pokynov. ❑ ! Počítač musí byt’ pripojený k Internetu, aby sa mohol kľúč AACS aktualizovat’. Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dat’ prehrávat’ alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte pomocou nástroja VAIO Update najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie diskov Blu-ray. Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 36). Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium CD? ❑ ❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšt’anie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky. Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobit’ chybu pri zápise alebo iné škody. Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium DVD? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD. Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n187 N Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médiá Blu-ray Disc? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc. Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridávat’ dáta ani ich vymazávat’. Čo mám robit’, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne? Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do port USB. Ak nie je pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovat’. ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131). Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ disky? Je možné, že optická jednotka vášho počítača je vypnutá na obrazovke nastavení BIOS. Ak chcete sprístupnit’ jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131).