Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 48 N Používanie optickej jednotky Počítač je vybavený vstavanou optickou jednotkou. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Ako vložit’ disk 1 Počítač zapnite. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte. Podávač sa vysunie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 49 N 3 Disk položte do prostriedku podávača jednotky štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Na mechaniku disku nevyvíjajte silný tlak. Pri vkladaní/vyberaní disku na/z podávača dávajte pozor, aby ste pridržali spodnú čast’ mechaniky podávača. 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Pred vybratím disku sa uistite, že je počítač opät’ prepnutý do štandardného režimu. Ak vyradíte optickú jednotku na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ optické disky. Ak chcete sprístupnit’ túto jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131).