Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 64 N Ako vložit’ pamät’ovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD. 2 Pamät’ovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 Pamät’ovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamät’ovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak vložíte pamät’ovú kartu SD do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke. Po vsunutí karty do zásuvky sa v okne Počítač zobrazí ikona pamät’ovej karty SD.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 65 N Ako vytiahnut’ pamät’ovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD. 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Pamät’ovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamät’ová karta SD sa vysunie. 4 Pamät’ovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.