Views
5 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 78 N Začiatok komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN ! Skontrolujte, že je kryt karty SIM správne zatvorený, v opačnom prípade funkcia bezdrôtovej WAN nemusí fungovat’. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na položky Štart, Všetky programy a VAIO Smart Network alebo kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Uistite sa, že v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na hodnotu On. 4 Kliknite na tlačidlo so šípkou dole vedľa spínača Wireless WAN a tlačidlom Pripojit’ (Connect) spustite svoj program na správu pripojenia alebo predinštalovaný softvér od operátora telekomunikačných sietí podľa svojho modelu alebo krajiny. 5 Na výzvu zadajte svoj kód PIN. 6 Kliknite na Pripojit’. 7 Na požiadanie zadajte informácie APN o svojom operátorovi telekomunikácií. Podrobné informácie o používaní funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v súbore pomocníka softvéru VAIO Smart Network alebo v dokumentácii svojho operátora telekomunikácií.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 79 N Používanie funkcie BLUETOOTH Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Počítač môže nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami BLUETOOTH ® , napríklad s druhým počítačom alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenom priestore. Bezpečnost’ BLUETOOTH Bezdrôtová technológia BLUETOOTH má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie BLUETOOTH získalo prístup k vášmu počítaču. Keď dve zariadenia BLUETOOTH komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’. ✍ Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napríklad myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.