Views
2 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 88 N ! Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom. Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarit’. Snímaču odtlačkov prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta. Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarit’ odtlačok prsta zaregistrovat’ a/alebo odtlačok prsta nemusí byt’ rozpoznaný. Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vediet’ odtlačok prsta rozpoznat’. Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa zachovala dobrá schopnost’ rozpoznávania.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 89 N Prihlásenie sa do Windows Aby ste na prihlásenie do systému mohli namiesto zadávania hesla Windows používat’ funkciu prihlasovania sa pomocou odtlačku prsta, musíte nastavit’ heslo Windows a potom nakonfigurovat’ svoj počítač na autentifikáciu odtlačkom prsta. Informácie o nastavení hesla Windows nájdete v časti Nastavenie hesla (strana 123). Prihlásenie sa do Windows Po zobrazení prihlasovacej obrazovky Windows prejdite registrovaným prstom po snímači odtlačkov prstov. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi TrueSuite.