Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 98 N Odomknutie zašifrovaného údaja pomocou obnovovacieho kľúča uloženého na pamät’ovom zariadení USB flash Ak chcete odomknút’ zašifrované údaje pomocou obnovovacieho kľúča uloženého na pamät’ovom zariadení USB flash, váš systém potrebuje prístup k pamät’ovému zariadeniu USB flash počas zavádzania systému počítača. Pri konfigurovaní poradia zavádzacích jednotiek na obrazovke nastavenia systému BIOS: ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu (strana 131). 1 Pripojte pamät’ové zariadenie USB. 2 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 3 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte záložku Security, stlačením klávesu M alebo m zvoľte Change TPM State a potom stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Enable a potom stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Boot a potom vyberte Enabled pre External Device Boot. 6 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Boot Priority a potom stlačte kláves Enter. 7 Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadení pri zavádzaní systému tak, aby bol v zozname Internal Hard Disk vyššie ako External Device. ! Položku Internal Optical Drive musíte premiestnit’ na začiatok zoznamu, aby ste mohli obnovit’ počítač pomocou svojho Médium pre obnovenie systému. 8 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. 9 Po reštarte vášho systému v potvrdzovacom okne zvoľte Execute a potom stlačte kláves Enter.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 99 N 10 Postupujte podľa pokynov pomocníka Pomoc a technická podpora pre systém Windows pri spúšt’aní funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker. 11 Heslo pre obnovenie uložte na pamät’ové zariadenie USB flash v okne pre uloženie hesla pre obnovenie. 12 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustí sa proces šifrovania. ! Aktualizáciou svojho systému BIOS pomocou softvéru ako je napríklad program VAIO Update sa nastavenia systému BIOS vrátia na predvolené hodnoty. Uvedené kroky musíte zopakovat’ znova. Proces šifrovania potrvá niekoľko hodín.