Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Alimentarea se întrerupe brusc. • Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul pentru [A.SHUT OFF] (pagina 88), reporniþi alimentarea sau folosiþi adaptorul de reþea. • Acumulatorul este descãrcat sau aproape descãrcat. Încãrcaþi acumulatorul (p. 26). Alimentarea se întrerupe curând. • Dacã ataºaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea la camera video când comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG), camera va porni, apoi se va opri dupã câteva secunde. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Indicatorul CHG (încãrcare) nu este luminos în timpul încãrcãrii acumulatorului. • Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) (pagina 26) • Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi (pagina 26). • Conectaþi în mod corespunzãtor cablul de alimentare la priza de perete. • Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pagina 26). Indicatorul CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce acumulatorul este încãrcat. • Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi (pagina 26). Dacã problema persistã, deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony. Este posibil ca acumulatorul dvs. sã fie deteriorat. Alimentarea se întrerupe frecvent cu toate cã indicatorul de autonomie aratã cã acumulatorul are suficientã energie pentru a funcþiona. • A survenit o problemã legatã de indicatorul perioadei rãmase de funcþionare a acumulatorului sau acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi, din nou, complet acumulatorul pentru a corecta respectiva indicaþie (pagina 26). Indicatorul de autonomie a acumulatorului nu prezintã corect aceastã duratã de timp. • Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. (pagina 26). • Este posibil ca perioada de timp indicatã sã nu fie corectã, în funcþie de spaþiul unde este utilizatã camera video. Când deschideþi sau închideþi panoul cu ecranul LCD, poate dura 1 minut pânã ce este afiºatã corect autonomia acumulatorului. Acumulatorul se descarcã rapid. • Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou (pagina 26). Apare o problemã atunci când camera este conectatã prin intermediul adaptorului la reþea. • Opriþi alimentarea, deconectaþi adaptorul de reþea de la prizã, apoi reconectaþi-l. 104

Ecran cu cristale lichide (LCD) / Vizor Pe ecranul LCD sau în vizor este afiºatã o imagine necunoscutã. • Camera video funcþioneazã în modul demonstrativ [DEMO MODE] (pagina 87). Atingeþi ecranul LCD pentru a pãrãsi [DEMO MODE]. Pe ecranul LCD apare un indicator necunoscut. • Acesta poate fi un mesaj sau un indicator de avertizare (pagina 118). Pe ecranul LCD existã o imagine remanentã. • Aceasta se întâmplã dacã decuplaþi conectorul DC sau dacã demontaþi acumulatorul fãrã a opri mai întâi alimentarea ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Butoanele nu apar pe afiºajul tactil. • Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide. • Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al camerei video (sau butonul DISPLAY al telecomenzii) (paginile 30). Butoanele de pe afiºajul tactil nu acþioneazã corect sau nu funcþioneazã deloc. • Realizaþi calibrarea afiºajului tactil ([CALIBRATION]) (pagina 132). Imaginea vãzutã prin vizor nu este clarã. • Folosiþi pârghia de reglare a lentilelor vizorului pentru a optimiza imaginea. (pagina 31). Imaginea din vizor a dispãrut. • Imaginea nu este afiºatã în vizor atunci când panoul LCD este deschis. Închideþi panoul LCD (pagina 31). Disc Discul nu poate fi scos din aparat. • Asiguraþi-vã cã sursa de energie (acumulator sau adaptor de reþea) este corect conectatã (pagina 26). • Demontaþi acumulatorul, apoi montaþi-l la loc (pagina 27). • Montaþi un acumulator încãrcat (pagina 26). • Discul este deteriorat sau murdar de amprente. În acest caz, poate dura ºi 10 minute pânã ce discul este scos din aparat. • Camera video s-a încãlzit foarte tare. Opriþi camera ºi þineþi-o pentru o vreme într-un loc rãcoros. • A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o opritã vreme de 1 orã.(pag.132) • Operaþia de finalizare a unui disc a fost întreruptã prin oprirea aparatului. Porniþi camera ºi scoateþi discul dupã ce operaþia de finalizare se efectueazã complet (pag. 68). Imaginile nu pot fi ºterse. • Numãrul maxim de imagini ce pot fi ºterse simultan din interfaþa index este de 100. • Imaginile nu pot fi ºterse în funcþie de tipul ºi modul de disc (pagina 16). 105