Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Pasul 6 : Introducerea

Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc sau a unui card “Memory Stick Duo” (continuare) Treceþi la pasul 6 dacã folosiþi un DVD- R / DVD+R DL. 5 Când utilizaþi un DVD-RW / DVD- RW, atingeþi indicaþia [Use DISC SELECT GUIDE]. Dacã aþi ales calitatea SD a imaginilor (definiþie standard). • Dacã folosiþi un disc DVD-RW, va fi stabilit automat unul dintre modurile [VIDEO] sau [VR] (pag. 17). • Dacã folosiþi un DVD+RW, selectaþi raportul laturilor imaginilor, [16:9 WIDE] sau [4:3]. Pentru scoaterea discului Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 pentru a deschide capacul compartimentului pentru disc, apoi scoateþi discul. 34 6 Atingeþi indicaþia [Record HD (high definition) images.]. Atingeþi [Record SD (standard definition) images.] pentru a înregistra imagini la definiþie standard. Elementele afiºate diferã în funcþie de starea camerei sau de tipul de disc folosit. b Note • Nu puteþi schimba calitatea imaginii ºi sã treceþi de la HD (înaltã definiþie) la SD (definiþie standard) sau invers, în cursul înregistrãrii. • Consultaþi pagina 14 pentru detalii legate de calitatea HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard) a imaginilor. 7 Atingeþi opþiunea de pe ecran adecvatã pentru dumneavoastrã. Discul va fi formatat la calitatea ºi modul stabilite de dumneavoastrã. Dupã ce formatarea se încheie, puteþi începe înregistrarea pe disc. b Note • Aveþi grijã sã nu împiedicaþi, cu mâna sau cu alte obiecte, funcþionarea aparatului etc. la deschiderea sau închiderea capacului compartimentului pentru disc. Treceþi cureaua de prindere în partea de jos a aparatului , apoi deschideþi sau închideþi capacul compartimentului. • Dacã cureaua este prinsã la închiderea capacului, poate cauza disfuncþionalitãþi ale camerei. • Nu atingeþi discul pe partea inscriptibilã sau pe lentila de culegere a semnalului (pagina 133). La folosirea unui disc dublu, aveþi grijã sã nu murdãriþi suprafaþa cu amprente digitale. • Dacã închideþi capacul compartimentului pentru discuri când discul nu este corect aºezat în interior, pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei. • Nu decuplaþi sursele de alimentare în cursul formatãrii. • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii: – când indicatorul ACCESS este luminos – când indicatorul ACCESS clipeºte – când pe ecranul LCD apare una dintre indicaþiile [DISC ACCESS] sau [PREPARING TO OPEN]. • Scoaterea discului poate dura mai mult timp în funcþie de starea discului ºi de materialele înregistrate. • Scoaterea din aparat a unui disc deteriorat sau murdar de amprente digitale etc. poate dura ºi 10 minute într-un astfel de caz, discul poate fi deteriorat.

z Observaþii • Dacã este conectatã o sursã de alimentare la camera video, puteþi scoate discul din din aparat chiar dacã aceasta este opritã. Procesul de recunoaºtere a discului nu începe însã (pasul 4). • Pentru a ºterge toate imaginile anterior înregistrate pe un DVD-RW/DVD+RW ºi pentru a-l folosi încã o datã la înregistrarea de imagini noi, consultaþi secþiunea “ªtergerea tuturor scenelor de pe disc (Formatare)”, de la pagina 72. • Puteþi verifica dacã este un disc adecvat folosind [DISC SELECT GUIDE] din meniul HOME (pagina 71). “Memory Stick Duo” Puteþi utiliza numai unitãþi “Memory Stick Duo” marcate cu indicaþia sau (pag. 128). 1 Deschideþi panoul LCD. Pentru a scoate cardul Memory Stick Duo din camera video Deschideþi panoul LCD ºi apãsaþi uºor, cu o singurã miºcare, cardul “Memory Stick Duo”. b Note • Cât timp indicatorul ACCESS este luminos sau clipeºte, camera citeºte / scrie date. Nu agitaþi ºi nu loviþi camera, nu opriþi alimentarea, nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” ºi nu demontaþi acumulatorul în aceastã perioadã. În caz contrar datele de imagine pot fi deteriorate. • Dacã forþaþi introducerea unitãþi “Memory Stick Duo” în fanta sa în poziþie greºitã, puteþi deteriora fie slotul, fie cardul Memory Stick Duo, fie datele de imagine conþinute de unitatea de memorie. • Aveþi grijã ca unitatea “Memory Stick Duo” sã nu fie împinsã în afarã ºi sã vã scape pe jos când încercaþi sã o introduceþi sau sã o scoateþi din aparat. z Observaþii • Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate diferã în funcþie de calitatea ºi de dimensiunea acestora. Pentru detalii, consultaþi pagina 81. 2 Introduceþi “Memory Stick Duo” în fanta care-i este destinatã, respectând poziþia corectã, pânã ce se aude un clic. Indicator luminos de ACCES (Memory Stick Duo) 35