Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Imprimarea imaginilor

Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge) (continuare) Imprimare 1 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã o imprimaþi. Fotografia selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma . Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 4 Atingeþi (Option), ajustaþi urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi . [COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã. Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de exemplare. [DATE / TIME] : Selectaþi [DATE], [DAY&TIME] sau [OFF] (nu este imprimatã nici o datã sau orã). [SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de hârtie. Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul existent, treceþi la pasul 3. 3 Atingeþi [EXEC] T [YES] T . Apare din nou interfaþa de selecþie a fotografiilor. Pentru a încheia imprimarea Atingeþi interfaþa de selecþie a imaginilor. b Note • Consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei care urmeazã a fi folositã. • Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect realizate dacã încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele când este afiºat pe ecran simbolul : – Sã acþionaþi comutatorul POWER ; – Sã apãsaþi (VIEW IMAGES) ; –Sã deconectaþi cablul USB (furnizat) de la imprimantã ; – Sã scoateþi cardul de memorie “Memory Stick Duo” din camera de luat vederi. • Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã, deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta, apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de tipãrire de la început. • Puteþi selecta numai una dintre dimensiunile de imagine pe care imprimanta le poate tipãri. • La unele modele de imprimante, marginile de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta ale imagini pot fi modificate. Dacã imprimaþi o fotografie înregistratã cu un raport al laturilor de 16:9 (panoramic), marginile din stânga ºi din dreapta ale acesteia pot fi eliminate. • Este posibil ca unele modele de imprimante sã nu accepte funcþia de printare a datei. Consultaþi instrucþiunile de folosire ale imprimatei pentru a afla detalii. • Nu putem garanta imprimarea imaginilor înregistrate cu alt dispozitiv decât acest tip de camerã. • Fotografiile înregistrate de alte echipamente, care au dimensiunea fiºierului de 2MB sau mai mult, sau care sunt mai mari de 2304 × 1728 pixeli, nu pot fi imprimate. z Observaþii • PictBridge reprezintã un standard industrial stabilit de Camera & Imaging Products Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii fãrã a utiliza un calculator, conectând o imprimantã direct la o camerã video digitalã sau un aparat de fotografiat digital, indiferent de model ºi de producãtorul aparatului. • Puteþi imprima o fotografie dacã o vizualizaþi folosind indicaþia [PRINT] din meniul (OPTION). 64

Utilizarea suportului de înregistrare Categoria (MANAGE DISC / MEMORY – Gestionarea discului / memoriei) Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un disc sau o unitate “Memory Stick Duo” pentru diverse scopuri. Categoria (MANAGE DISC / MEMORY – Gestionarea discului / memoriei) Lista elementelor FINALIZE (finalizare) Puteþi asigura redarea discurilor cu alte echipamente finalizându-le (pag. 66). DISC SELECT GUIDE (ghid de alegere a discului) Camera vã semnaleazã discul cel mai potrivit pentru scopul urmãrit (p. 71). FORMAT (formatare) Puteþi formata ºi utiliza din nou discul (p. 72). FORMAT (formatare) Puteþi formata ºi utiliza din nou unitatea “Memory Stick Duo” (p. 73). UNFINALIZE (definalizare) Puteþi definaliza un disc ºi sã înregistraþi în continuare multe imagini pe el (p. 74). DISC INFO (informaþii despre disc) Puteþi afiºa informaþiile despre disc (p. 75). 65