Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Reglaje pentru filme

Reglaje pentru filme (Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 Variantele implicite sunt marcate cu simbolul B. HD REC MODE (Modul de înregistrare la înaltã definiþie) Puteþi selecta unul dintre cele 4 nivele disponibile pentru modul de înregistrare a filmelor cu imagini la înaltã definiþie. HD HQ+ Se înregistreazã la calitatea maximã posibilã (AVC HD 12M (HQ+)) HD HQ Se înregistreazã la înaltã definiþie. (AVC HD 9M (HQ)) B HD SP Se înregistreazã la definiþie standard. (AVC HD 7M (SP)) HD LP Este prelungitã durata de înregistrare (redare îndelungatã). (AVC HD 5M (LP)) b Note • Dacã înregistraþi în modul LP, detaliile scenelor în care sunt elemente în miºcare rapidã pot apãrea grosiere la redarea discului. z Observaþii • Consultaþi pagina 15 pentru detalii legate de durata înregistrãrii în fiecare dintre aceste moduri. 78 SD REC MODE (Modul de înregistrare la definiþie standard) Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele disponibile pentru modul de înregistrare a filmelor cu imagini la definiþie standard. SD HQ Se înregistreazã la înaltã calitate (SD 9M (HQ)) B SD SP Se înregistreazã la definiþie standard. (SD 6M (SP)) SD LP Este prelungitã durata de înregistrare (redare îndelungatã). (SD 3M (LP)) b Note • Dacã înregistraþi în modul LP, calitatea scenelor poate scãdea, iar scenele cu elemente în miºcare rapidã pot prezenta zgomot de bloc la redarea discului. z Observaþii • Consultaþi pagina 15 pentru detalii legate de durata înregistrãrii în fiecare dintre aceste moduri. AE SHIFT (Valori adiacente ale expunerii) Selectaþi [ON] pentru a regla expunerea cu ajutorul butoanelor (întunecos) / (luminos). Simbolul ºi valoarea stabilitã apar când pentru [AE SHIFT] este aleasã altã variantã decât cea implicitã. z Observaþii • Atingeþi dacã subiectul este alb sau iluminat puternic din spate, ori atingeþi dacã subiectul este negru sau dacã lumina este slabã. • Puteþi regla automat nivelul expunerii alegând o variantã mai luminoasã sau mai întunecatã dacã pentru [EXPOSURE] alegeþi [AUTO]. • Puteþi realiza manual reglajul ºi cu ajutorul inelului de reglaj al camerei (pag. 42).

WB SHIFT (Valori adiacente ale echilibrului de alb) Selectaþi [ON] pentru a regla echilibrul de alb folosind butoanele / . Simbolul ºi valoarea stabilitã apar când pentru [WB SHIFT] este aleasã altã variantã decât cea implicitã. z Observaþii • Când pentru echilibrul de alb este stabilitã o valoare scãzutã, imaginile au o tentã albãstruie, iar când valoarea aleasã este mare, imaginile au o tentã roºiaticã. • Puteþi realiza manual reglajul ºi cu ajutorul inelului de reglaj al camerei (pag. 42). b Note • Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 86). • Nu puteþi modifica pe parcurs raportul laturilor imaginilor pe un DVD+RW. DIGITAL ZOOM (mãrire digitalã) Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai mult decât în cazul mãririi optice, 10× (varianta implicitã), în timpul înregistrãrii. Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade. NS LIGHT (Iluminare Night Shot) Dacã folosiþi funcþia NightShot (pagina 41) sau [SUPER NS] (pagina 93), veþi putea sã înregistraþi imagini mai clare alegând pentru opþiunea [NS LIGHT] varianta [ON] (stabilitã din oficiu). În acest caz vor fi emise radiaþii infraroºii (invizibile pentru ochiul uman). • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 41). • Demontaþi lentilele de conversie (opþionale). • Distanþa maximã de la care puteþi filma folosind opþiunea [NS LIGHT] este de aproximativ 3 m . WIDE SELECT (raportul laturilor imaginilor) La înregistrarea la definiþie standard, puteþi selecta raportul laturilor imaginilor în funcþie de televizorul conectat. Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care însoþeºte televizorul dumneavoastrã. B 16:9 WIDE Se înregistreazã imagini pe întreg ecranul, pentru un televizor cu ecran panoramic – 16:9 (wide). 4:3 Se înregistreazã imagini pe întreg ecranul, pentru un televizor cu ecran 4:3. Partea din dreapta a scalei reprezintã factorul mãririi digitale. Zona corespunzãtoare mãririi este afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire. B OFF Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic este 10 ×. 20× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 20 ×. 80× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 80 ×. STEADYSHOT (compensarea miºcãrilor camerei) Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale camerei (varianta stabilitã din oficiu este [ON]). Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied deoarece imaginea va fi mai naturalã. continuã... 79