Views
1 week ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) Kamkordér sa náhodne vypína. • Ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte nastavenie [A.SHUT OFF] (str. 88), alebo kamkordér znova zapnite, prípadne používajte AC adaptér. • Akumulátor je vybitý alebo takmer vybitý. Nabite akumulátor (str. 26). Napájanie sa vyplo príliš skoro. • Ak na kamkordér nasadíte akumulátor, alebo pripojíte AC adaptér, keď je prepínač POWER nastavený na OFF (CHG), kamkordér sa jedenkrát zapne a po pár sekundách sa hneď vypne. Nejde o poruchu. Počas nabíjania akumulátora sa nerozsvieti indikátor CHG (nabíjanie). • Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG) (str. 26). • Akumulátor založte správne (str. 26). • Druhý koniec sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky správne. • Nabíjanie je ukončené (str. 26). Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká. • Akumulátor založte správne (str. 26). Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte predajcu Sony. Akumulátor je asi poškodený. Napájanie sa vyplo, aj keď indikátor zobrazoval, že akumulátor je ešte možné používať. • V údaji o možnom zostávajúcom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka, alebo bol akumulátor málo nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor, aby indikátor ukazoval správnu informáciu (str. 26). Indikátor zostávajúceho času akumulátora nezobrazuje správny čas. • Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu. • Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 26). • V závislosti od podmienok používania nemusí byť indikovaný čas presný. Ak odklápate alebo priklápate LCD panel, trvá približne 1 minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci čas akumulátora. Akumulátor sa rýchlo vybíja. • Prevádzková teplota je príliš nízka alebo vysoká. Nejde o poruchu. • Akumulátor nie je maximálne nabitý. Znova maximálne nabite akumulátor. Ak problém pretrváva, vymeňte akumulátor za nový (str. 26). Vyskytol sa problém, keď je kamkordér pripojený k AC adaptéru. • Vypnite kamkordér a odpojte sieťovú šnúru od AC adaptéra. Potom všetko znovu zapojte. 104

Riešenie problémov LCD monitor/hľadáčik Na LCD monitore alebo v hľadáčiku sa zobrazil neznámy obraz. • Kamkordér je v režime [DEMO MODE] (str. 87). Zatlačením na LCD monitor zrušte režim [DEMO MODE]. Na LCD monitore sa zobrazili neznáme indikátory. • Na monitore sa zobrazuje výstražný indikátor alebo hlásenie (str. 118). Na LCD monitore zostáva zobrazený obraz. • Stáva sa to, ak odpojíte AC adaptér od kamkordéra, alebo vyberiete akumulátor skôr, než vypnete kamkordér. Nejde o poruchu. Na dotykovom monitore sa nezobrazili ikony ovládacích tlačidiel. • Jemne zatlačte na LCD monitor. • Stlačte DISP/BATT INFO na kamkordéri (alebo DISPLAY na diaľkovom ovládaní) (str. 30). Tlačidlá na dotykovom monitore nepracujú správne alebo vôbec. • Nastavte dotykový monitor ([CALIBRATION]) (str. 132). Obraz v hľadáčiku nie je ostrý. • Ostrosť v hľadáčiku nastavte ovládačom nastavenia hľadáčika (str. 31). Obraz v hľadáčiku zmizol. • Zatvorte LCD panel. Ak je LCD panel odklopený, v hľadáčiku sa obraz nezobrazuje (str. 31). Disky Disk sa nedá vybrať. • Skontrolujte, či je zdroj napájania správne pripojený (akumulátor/AC adaptér) (str. 26). • Vyberte akumulátor z kamkordéra a znova ho vložte (str. 27). • Do kamkordéra založte maximálne nabitý akumulátor (str. 26). • Disk je poškodený alebo znečistený odtlačkami prstov atď. V takomto prípade môže vybratie disku trvať aj 10 minút. • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. • Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132). • Po vypnutí kamkordéra sa uzatváranie disku preruší. Zapnite kamkordér a disk vyberte po dokončení uzatvárania (str. 68). Pokračovanie , 105