Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) 106 Záznam sa nedá vymazať. • Do jednej sekcie pre vymazanie v indexovom zobrazení môžete zvoliť maximálne 100 záznamov. • Záznamy v závislosti od typu a režimu disku nie je možné vymazať (str. 16). Indikátor zostávajúceho času disku sa nezobrazí. • Nastavte [ REMAINING] na [ON], aby sa indikátor zostávajúceho času disku zobrazoval stále (str. 80). Indikátory typu disku a formátu záznamu sú na LCD monitore zvýraznené našedo. • Disk môže byť nasnímaný iným kamkordérom. Môžete ho prehrať týmto kamkordérom, nie je však možné naň ďalej snímať. Pamäťová karta “Memory Stick Duo” Pri karte “Memory Stick Duo” nepracujú funkcie. • Do kamkordéra vložte kartu “Memory Stick Duo” (str. 35). • Ak používate kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, preformátujte ju v kamkordéri (str. 73). Záznam sa nedá vymazať. • Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128). • Do jednej sekcie pre vymazanie v indexovom zobrazení môžete zvoliť maximálne 100 záznamov. • Záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné vymazať. Zrušte ochranu záznamu nastavenú na inom zariadení na tom istom zariadení. Nie je možné vymazať všetky záznamy naraz. • Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128). Karta “Memory Stick Duo” sa nedá naformátovať. • Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128). Názov dátového súboru nie je správne indikovaný. • Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa len názov súboru. • Súbor je poškodený. • Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 128). Názov súboru bliká. • Súbor je poškodený. • Formát súboru nie je kompatibilný s kamkordérom (str. 128).

Riešenie problémov Snímanie Pozri tiež časť “Nastavenie obrazu počas snímania” (str. 109). Po stlačení START/STOP sa nespustí snímanie pohyblivého záznamu na disk. • Zobrazí sa prehrávacie zobrazenie. Kamkordér prepnite do režimu pozastavenia snímania (str. 38). • Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk. • Disk je zaplnený. Použite nový disk, alebo naformátujte disk (len DVD-RW/DVD+RW, str. 72). Prípadne vymažte neželané záznamy (str. 54). • Ak používate niektorý z nasledovných diskov po uzatvorení, znovu otvorte disk, aby bolo možné snímať ďalšie scény (str. 74). Prípadne použite nový disk. – DVD+RW disk – DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) – DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. • Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132). Statické zábery nie je možné snímať. • Zobrazí sa prehrávacie zobrazenie. Kamkordér prepnite do režimu pozastavenia snímania (str. 38). • Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy umožňujúcej zápis (str. 128). • Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vložte novú kartu “Memory Stick Duo”, alebo vloženú kartu naformátujte (str. 73). Prípadne vymažte neželané záznamy (str. 55). • Statické zábery nie je možné snímať pri nasledovných funkciách: – [SMTH SLW REC] – [FADER] – [D.EFFECT] – [PICT.EFFECT] • Statické zábery nie je možné snímať na disk v kamkordéri. Aj keď snímanie skončilo, svieti kontrolka ACCESS. • Kamkordér nasníma scénu a hneď ju ukladá na disk. Pri prepínaní prepínača POWER sa mení aj zorný uhol. • Zorný uhol pri snímaní statických záberov je širší než pri snímaní pohyblivého záznamu. Pri snímaní statických záberov nezaznel zvuk spúšte. • Nastavte [BEEP] na [ON] (str. 85). • Pri používaní funkcie Dual Rec nezaznie spúšť. Blesk nepracuje. • Nie je možné snímať s bleskom pri nasledovných funkciách: Pokračovanie , 107