Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) – Snímanie statických záberov počas snímania pohyblivého záznamu – [SMTH SLW REC] – [FADER] – [PICT.EFFECT] – [D.EFFECT] – Na kamkordéri je nasadená konverzná predsádka (voliteľná) • Aj keď je zvolený automatický blesk alebo (automatická redukcia efektu červených očí), blesk nebude pracovať pri nasledovných funkciách: – NightShot – [SUPER NS] – [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] a [LANDSCAPE] režimu [PROGRAM AE] – [MANUAL] pri [EXPOSURE] – [SPOT METER] Externý blesk (voliteľný) nepracuje. • Napájanie na externom blesku (voliteľný) je vypnuté alebo blesk nie je správne nasadený. Statické zábery nemôžete snímať nepretržite v slede. • Statické zábery s týmto kamkordérom nie je možné snímať nepretržite v slede za sebou. Dostupný čas snímania je kratší než predpokladaný čas snímania na disk. • V závislosti od objektu, ako napr. dynamický objekt, sa môže dostupný čas snímania skrátiť (str. 15, 78). Snímanie sa zastavilo. • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. • Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu v chladnom prostredí (str. 132). Medzi stlačením START/STOP a skutočným spustením/zastavením snímania pohyblivého záznamu je oneskorenie. • Medzi stlačením START/STOP na kamkordéri a skutočným spustením/zastavením snímania pohyblivého záznamu môže byť časový posun. Nejde o poruchu. Nie je možné zmeniť pomer strán (16:9/4:3) pri pohyblivom zázname. • Pomer strán snímaného záznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je 16:9. • Pri DVD+RW disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) nie je možné zmeniť pomer strán. Pre zmenu pomeru strán znova naformátujte disk. 108

Riešenie problémov Nastavenie obrazu počas snímania Pozri tiež časť “Menu” (str. 112). Funkcia automatického zaostrovania nepracuje. • Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (str. 90). • Pre danú situáciu nie je vhodné automatické zaostrovanie. Použite manuálne zaostrovanie (str. 90). Funkcia [STEADYSHOT] nepracuje. • Nastavte [STEADYSHOT] na [ON] (str. 79). • Funkcia [STEADYSHOT] nemusí kompenzovať prílišné otrasy kamkordéra. Funkcia BACK LIGHT nepracuje. • Pri nasledovných nastaveniach sa funkcia BACK LIGHT zruší: – [MANUAL] pri [EXPOSURE] (str. 91) – [SPOT METER] (str. 91) Objekty snímané pri prechode cez ohraničenú oblasť sa môžu zobrazovať skreslene. • Ide o bežný jav (ohniskový fenomén). Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu čítania obrazových signálov snímacím prvkom (senzor CMOS) sa v závislosti od podmienok snímania môžu objekty rýchlo prechádzajúce cez ohraničenú oblasť zobraziť skreslene. Na monitore sa vyskytujú malé biele, červené, modré alebo zelené bodky. • Pri snímaní v režimoch [SUPER NS] alebo [COLOR SLOW S] sa môžu v obraze vyskytovať bodky. Nejde o poruchu. Obraz je zobrazený v nesprávnych alebo skreslených farbách. • Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41). Obraz sa zdá byť príliš svetlý a objekt sa nezobrazí na monitore. • Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41). Obraz sa zdá byť príliš tmavý a objekt sa nezobrazí na monitore. • Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/BATT INFO, kým sa osvetlenie nezapne (str. 30). Obraz je príliš jasný, bliká, alebo má zmenené farby. • Pri snímaní pod osvetlením žiarivkou, sodíkovou alebo ortuťovou lampou dochádza k takémuto javu. Zrušením [PROGRAM AE] tento jav minimalizujete (str. 91). Pri snímaní TV alebo PC obrazovky sa zobrazili čierne pruhy. • Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 79). Pokračovanie , 109