Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 2: Nabíjanie

Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie) 28 Akumulátor NP-QM91D 360 195 375 205 365 200 Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) Akumulátor Čas pri nepretržitom snímaní Čas pri nepretržitom snímaní * Čas pri bežnom snímaní zodpovedá približnému počtu minút pri prerušovanom snímaní s opakovaným spustením/ukončením, transfokáciou a vypínaním/zapínaním kamkordéra. b Poznámky • Všetky časy sú merané v režime snímania [SP] v nasledovných podmienkach: Horný údaj: Pri zapnutom osvetlení LCD monitora. Stredný údaj: Pri vypnutom osvetlení LCD monitora. Spodný údaj: Dostupný čas snímania cez hľadáčik (LCD panel zatvorený). Prehrávací čas Približný počet minút pri maximálne nabitom akumulátore. Čas pri bežnom snímaní* Čas pri bežnom snímaní* NP-FM50 120 65 (dodávaný) 125 65 120 65 NP-QM71D 300 165 305 165 300 165 NP-QM91D 455 250 465 255 455 250 Kvalita HD (vysoké rozlíšenie) Akumulátor LCD panel LCD panel odklopený* zatvorený NP-FM50 125 125 (dodávaný) NP-QM71D 305 305 NP-QM91D 465 465 Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) Akumulátor LCD panel odklopený* * Pri zapnutom osvetlení LCD monitora. LCD panel zatvorený NP-FM50 140 145 (dodávaný) NP-QM71D 340 355 NP-QM91D 520 535 Akumulátor • Pred výmenou akumulátora prepnite prepínač POWER do polohy OFF (CHG) a zhasnite kontrolku (Pohyblivý záznam)/ (Statický záber) (str. 29). • Počas nabíjania bude v nasledovných prípadoch blikať kontrolka CHG (nabíjanie), alebo sa informácia o akumulátore Battery Info (str. 27) nezobrazí správne: – Akumulátor nie je správne vložený. – Akumulátor je poškodený. – Akumulátor je úplne vybitý (len informácia o stave akumulátora Battery Info). • AC adaptér napája zariadenie, aj keď je nasadený akumulátor. To znamená, že akumulátor nebude napájať zariadenie, kým je v konektore DC IN zasunutý kábel z AC adaptéra, aj keď by nebola sieťová šnúra z adaptéra pripojená do elektrickej zásuvky. • Ak nasadíte voliteľné video svetlo, odporúčame používať akumulátor NP-QM71D alebo NP-QM91D. • S kamkordérom neodporúčame používanie akumulátora NP-FM30, ktorý umožňuje len krátke časy snímania a prehrávania. Čas nabíjania/snímania/prehrávania • Časy sú merané pri používaní kamkordéra pri teplote 25°C (odporúčaná teplota je 10°C až 30°C). • Dostupný čas používania akumulátora sa skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí. • Dostupný čas používania akumulátora sa skracuje v závislosti od podmienok, v akých kamkordér používate.

Začíname AC adaptér • AC adaptér umiestnite do blízkosti elektrickej zásuvky. Ak sa počas prevádzky AC adaptéra na zariadení vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite odpojte AC adaptér od elektrickej siete. • AC adaptér nepoužívajte v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom. • Kovové časti DC koncovky AC adaptéra neskratujte kovovým predmetom. Môže dôjsť k poruche. Krok 3: Zapnutie kamkordéra Ak chcete snímať, posúvaním prepínača POWER rozsvieťte príslušnú kontrolku. Ak kamkordér používate prvýkrát, zobrazí sa zobrazenie [CLOCK SET] (str. 31). Prepínač POWER Kryt objektívu UPOZORNENIE • Aj keď je kamkordér vypnutý, je pod stálym napätím, kým je AC adaptér pripojený do elektrickej siete. Posúvaním prepínača POWER v smere šípky (súčasne držte zatlačené zelené tlačidlo v strede) zapnite kamkordér. Zelené tlačidlo Ak snímate, posúvaním prepínača POWER v smere šípky rozsvieťte príslušnú kontrolku. (Pohyblivý záznam): Snímanie pohyblivého záznamu (Statický záber): Snímanie statických záberov Pokračovanie , 29