Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 3: Zapnutie

Krok 3: Zapnutie kamkordéra (pokračovanie) Vypnutie kamkordéra Prepínač POWER prepnite do polohy OFF (CHG). b Poznámky • Po zapnutí trvá niekoľko sekúnd, kým sa kamkordér pripraví na snímanie. Kamkordér nie je v tomto čase možné ovládať. • Po zapnutí sa automaticky otvorí kryt objektívu. Ak zvolíte zobrazenie pre prehrávanie, alebo kamkordér vypnete, kryt sa zatvorí. • Výrobné nastavenie je, že ak kamkordér nepoužívate cca 5 minút, automaticky sa vypne, aby sa šetril akumulátor ([A.SHUT OFF], str. 88). Krok 4: Nastavenie LCD monitora ahľadáčika LCD panel Odklopte LCD panel o 90 stupňov voči kamkordéru (1) a otočte ho tak, aby bol pri snímaní aj prehrávaní najlepšie zreteľný (2). 290 stupňov (max.) DISP/BATT INFO 2180 stupňov (max.) 190 stupňov voči kamkordéru Vypnutie osvetlenia LCD monitora za účelom predĺženia výdrže akumulátora Na pár sekúnd zatlačte a pridržte DISP/ BATT INFO, kým sa nezobrazí . Nastavenie je vhodné, keď používate kamkordér v dobre osvetlenom prostredí, alebo ak chcete šetriť akumulátor. Toto nastavenie nemá vplyv na nasnímaný záznam. Osvetlenie LCD monitora zapnete zatlačením a pridržaním DISP/BATT INFO na pár sekúnd, kým sa nevypne zobrazenie . Vypnutie indikátorov na monitore Stláčaním DISP/BATT INFO zobrazujete/ vypínate indikátory (napr. časový kód). b Poznámky • Počas otvárania alebo nastavovania LCD panela nestlačte pod LCD monitorom náhodne žiadne tlačidlo. 30

Začíname z Rady • Ak LCD panel otvoríte o 90 stupňov voči kamkordéru a celkom ho otočíte o 180 stupňov smerom k objektívu, môžete ho potom priklopiť k telu kamkordéra tak, že monitor je viditeľný z druhej strany (smerom von). Takáto poloha je vhodná pri prehrávaní. • V HOME MENU stlačením (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT] (str. 85) nastavte jas LCD monitora. Hľadáčik Ak je snímaný obraz na LCD monitore ťažko zreteľný, alebo aby ste šetrili akumulátor, na sledovanie používajte hľadáčik. Hľadáčik Krok 5: Nastavenie dátumu a času Pri prvom použití kamkordéra nastavte dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte, pri každom zapnutí kamkordéra alebo prepnutí prepínača POWER sa zobrazí [CLOCK SET]. b Poznámky • Ak kamkordér nebudete používať cca 4 mesiace, nastavenie dátumu a času sa môže z dôvodu vybitia vstavanej nabíjateľnej batérie vymazať. V takomto prípade nabite vstavanú nabíjateľnú batériu, potom nastavte dátum a čas znova (str. 133). (HOME) B Prepínač POWER Ovládač nastavenia hľadáčika Podvihnite hľadáčik a posúvajte ovládač, kým nie je obraz ostrý. (HOME) A Ak nastavujete čas prvýkrát, pokračujte krokom 5. 1 Stlačením (HOME) A (alebo B) zobrazte HOME MENU. z Rady • Intenzitu jasu v hľadáčiku môžete nastavovať zvolením (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT] v HOME MENU (str. 85). 2 Stlačte (SETTINGS). Pokračovanie , 31