Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie záznamu

Snímanie záznamu (pokračovanie) Snímanie dynamických akcií spomalene (SMTH SLW REC) Rýchlo sa pohybujúce objekty a dynamické akcie, ktoré nie je možné nasnímať za normálnych podmienok, môžete snímať plynulo spomalene cca 3 sekundy. Režim je vhodný na snímanie športových akcií ako golfový alebo tenisový úder. (HOME) B 3 Stlačte [TIMING]. Vyberte si jeden z nasledovných počiatočných bodov snímania. [3sec AFTER] [3sec BEFORE] (HOME) A 1 Posunutím prepínača POWER zapnite kamkordér. 2 Stlačením (HOME) A (alebo B) zobrazte HOME MENU. 3 Stlačte (CAMERA). 4 Stlačte [SMTH SLW REC]. b Poznámky • Nie je možné zaznamenať zvuk. Manuálne nastavenia záznamu ovládacím prstencom kamkordéra Ovládaciemu prstencu kamkordéra môžete priradiť jednu často používanú položku Menu. Keďže je ovládaciemu prstencu kamkordéra z výroby priradené zaostrovanie, operácia nižšie popisuje zaostrovanie pomocou prstenca. Ovládací prstenec kamkordéra 42 5 Stlačte START/STOP. Cca 3-sekundový pohyblivý záznam sa nasníma ako 12-sekundový spomalený pohyblivý záznam. Po zmiznutí zobrazenia [Recording...] je snímanie dokončené. Stlačením snímanie. zrušíte plynulé spomalené Nastavenie počiatočného bodu Výrobné nastavenie je [3sec AFTER]. 1 Stlačte (OPTION) v zobrazení [SMTH SLW REC]. 2 Stlačte . 1 Stlačením MANUAL aktivujte režim manuálneho nastavovania. Stláčaním MANUAL prepínate režim nastavovania medzi automatickým a manuálnym. 2 Otáčaním ovládacieho prstenca kamkordéra zaostrite. Ovládaciemu prstencu kamkordéra môžete priradiť nasledovné položky – [FOCUS] (str. 90) – [EXPOSURE] (str. 91)

Snímanie – [AE SHIFT] (str. 78) – [WB SHIFT] (str. 78) Priradenie položiek Menu ovládaciemu prstencu kamkordéra 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo MANUAL na niekoľko sekúnd. Zobrazí sa zobrazenie [RING SETTING]. 2 Otáčaním ovládacieho prstenca kamkordéra zvoľte položku, ktorú chcete priradiť. 3 Stlačte MANUAL. z Rady • Funkcie položiek, ktoré je možné priradiť ovládaciemu prstencu kamkordéra sú rovnaké ako pri operáciách cez ponuku Menu. • Ak zvolíte [RESET] počas manuálneho nastavenia položky, obnoví sa výrobné nastavenie všetkých manuálne nastavených položiek. • Ovládaciemu prstencu kamkordéra môžete položku Menu v HOME MENU zvolením (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]/ [PHOTO SETTINGS] t [RING SETTING] (str. 80). 43