Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Pred používaním

Pred používaním kamkordéra si prečítajte nasledovné (pokračovanie) Typy kariet “Memory Stick” vhodné pre kamkordér Existujú dva rozmery kariet “Memory Stick”. Používať môžete karty “Memory Stick Duo” s označením alebo (str. 128). “Memory Stick Duo” (Kartu týchto rozmerov môžete používať v kamkordéri.) Hľadáčik LCD monitor 4 “Memory Stick” (Nie je možné používať s týmto kamkordérom.) • Nie je možné používať iné pamäťové karty než “Memory Stick Duo”. • Karty “Memory Stick PRO” a “Memory Stick PRO Duo” je možné používať len s “Memory Stick PRO”-kompatibilným zariadením. Ak budete v “Memory Stick”- kompatibilnom zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”. Vložte kartu “Memory Stick Duo” do dodávaného adaptéra Memory Stick Duo. Adaptér Memory Stick Duo Používanie kamkordéra • Kamkordér nikdy neuchopte za časti zobrazené na obrázku. Akumulátor • Kamkordér nie je prachotesný, vodeodolný ani vodotesný. Pozri časť “Údržba a bezpečnostné upozornenia” (str. 131). • Aby nedošlo k poškodeniu disku alebo strate záznamu, kým svieti príslušná kontrolka prepínača POWER (str. 29) alebo kontrolka ACCESS (str. 33), nevykonajte nič z uvedeného: – Nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér z/od kamkordéra. – Nevystavujte kamkordér vibráciám a nárazom. • Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu pomocou HDMI, zložkového video alebo USB kábla, konektor kábla zasúvajte správne. Násilným zasúvaním konektora nesprávnym spôsobom môžete poškodiť konektor alebo kamkordér. Poznámky k položkám Menu, LCD monitoru, hľadáčiku a objektívu • Položky ponuky Menu, ktoré sú v konkrétnom režime snímania/prehrávania nedostupné, sa zobrazia nevýrazne (šedo). • LCD monitor a hľadáčik sú vyrobené vysokopresnou technológiou. Na LCD monitore a v hľadáčiku sa však môžu permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné body (červené, modré, zelené alebo biele). Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer užitočnej plochy obrazu voči celkovej ploche bodov je 99,99% alebo viac.

Čierny bod Biele, červené, modré alebo zelené body • Vystavením LCD monitora, hľadáčika alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche zariadenia. • Nikdy priamo nesnímajte slnko. Môže dôjsť k poruche kamkordéra. Slnko môžete snímať pri slabšom osvetlení, napríklad za súmraku. Snímanie • Pred začatím snímania vykonajte testovacie snímanie, aby ste zistili, či sa normálne zaznamená obraz aj zvuk, bez akýchkoľvek problémov. Ak nasnímate záznam na DVD-R/DVD+R DL disk, nie je ho viac možné vymazať. Na testovacie snímanie používajte DVD-RW/DVD+RW disk (str. 16). • Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti kamkordéra alebo záznamového média, nie je možné nijakým spôsobom kompenzovať. • TV normy sa líšia podľa rôznych krajín/ regiónov. Aby ste mohli sledovať vaše záznamy na vašom TVP, je potrebné, aby váš TVP pracoval v norme PAL. • Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným kopírovaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov o autorských právach. Prehrávanie disku v iných zariadeniach Disk nasnímaný v obrazovej kvalite HD (vysoké rozlíšenie) môžete prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s formátom AVCHD. O tomto návode • Obrázky zobrazené na LCD monitore a v hľadáčiku vyobrazené v tomto návode sú nasnímané digitálnym fotoaparátom a môžu sa teda od skutočného zobrazenia na kamkordéri odlišovať. • Právo na zmeny záznamových médií a príslušenstva vyhradené. • V návode na použitie označenie disk predstavuje 8cm DVD disky. • V obrázkoch pri ovládacích postupoch sú používané On-screen zobrazenia v príslušnom jazyku. Ak je to potrebné, pred používaním kamkordéra zmeňte jazyk pre zobrazovanie ponuky Menu (str. 20). Objektív Carl Zeiss Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý poskytuje obraz vysokej kvality a bol vyvinutý v spolupráci firiem Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation. Používa MTF systém merania pre video kamery a poskytuje kvalitu objektívov Carl Zeiss. Objektív je tiež potiahnutý T -vrstvou, ktorá eliminuje neželané odrazy a verne reprodukuje farby. MTF = Modulation Transfer Function (činiteľ prenosu modulácie). Číselná hodnota indikuje množstvo svetla z objektu, ktoré prejde objektívom. Označenia používané v návode • Dostupnosť operácií sa líši v závislosti od typu používaného disku. Aby sa indikoval typ disku, ktorý je možné použiť pre danú operáciu, používajú sa nasledovné označenia. • Tieto označenia indikujú disky, ktoré je možné použiť na snímanie záznamu v obrazovej kvalite HD (vysoké rozlíšenie). 5