Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Editovanie Kategória

Editovanie Kategória (OTHERS) Táto kategória umožňuje editovať záznam na disku alebo karte “Memory Stick Duo”. Vymazávanie záznamov Záznam nasnímaný na disk alebo kartu “Memory Stick Duo” je možné pomocou kamkordéra vymazať. Do kamkordéra vložte nahraný disk alebo kartu “Memory Stick Duo”. Vymazanie záznamu na disku Kategória (OTHERS) Prehľad položiek EDIT Záznam môžete editovať na disku alebo karte “Memory Stick Duo” (str. 54, 55). PLAYLIST EDIT Môžete vytvoriť a editovať Playlist (str. 57). 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). 2 Stlačte (OTHERS) t [EDIT]. PRINT Statické zábery môžete vytlačiť na pripojenú PictBridge tlačiareň (str. 63). 3 Stlačte [ DELETE]. 4 Stlačte [ DELETE]. 5 Zatlačte na záznam, ktorý chcete vymazať. 54 Zvolená scéna sa označí značkou .

Editovanie Zatlačte a pridržte prst na zázname na LCD monitore, čím výber potvrdíte. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. 6 Stlačte t [YES] t . Vymazanie statických záberov z karty “Memory Stick Duo” 1 Zapnite kamkordér a stlačte (HOME). Vymazanie všetkých pohyblivých záznamov na disku naraz V kroku 4 stlačte [ DELETE ALL] t [YES] t [YES] t . b Poznámky • Po vymazaní nie je možné záznam obnoviť! • Počas editovania záznamu nevyberajte akumulátor, ani neodpájajte AC adaptér. Môžete poškodiť disk. • Túto operáciu je možné vykonať len pri DVD-RW (režim VR) disku so záznamom v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • Ak sa vymazaný záznam nachádza v Playliste (str. 57), záznam sa vymaže aj z Playlistu. • Aj po vymazaní záznamov z disku sa voľná kapacita disku nemusí zväčšiť dostatočne tak, aby bolo možné vykonať ďalšie snímanie. • Pre súčasné vymazanie všetkých záznamov z disku a obnovenie pôvodnej kapacity disku naformátujte disk (str. 72). z Rady • Do jednej sekcie pre vymazanie môžete zvoliť až 100 záznamov naraz. • Záznam môžete počas zobrazenia vymazať pomocou [DELETE] v (OPTION). 2 Stlačte (OTHERS) t [EDIT]. 3 Stlačte [ DELETE]. 4 Stlačte [ DELETE]. 5 Zatlačte na statický záber, ktorý chcete vymazať. Na monitore sa označí značkou . Znova zatlačte na statický záber na LCD monitore, aby sa potvrdil. Stlačením obnovíte predchádzajúce zobrazenie. Pokračovanie , 55